Gender Based Wage Differentials In The Turkish Labor Market

thumbnail.default.alt
Tarih
2009
Yazarlar
Güner, Fatma Duygu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu tezin amacı Türkiye işgücü piyasasında cinsiyete dayalı ücret farklılıklarını ve ücretlerdeki farklılaşmanın olası nedenlerini araştırmaktır. Analizler 1988, 2005 ve 2006 yıllarını kapsamakta ve bu sayede cinsiyete dayalı ücret farklarında zaman içerisinde yaşanan değişimlerin incelenmesine olanak sağlamaktadır. Bugüne kadar pek çok araştırma Türkiye işgücü piyasasında emek arzı ve ücret ilişkisini incelemiştir ancak talep yapısı çoğu zaman ele alınmamış olmakla birlikte, işgücü piyasası dinamikleri ve sektörel farklılıklar bilinemezliğini korumuştur. Bu nedenle çalışmada analizleri sektörel kukla değişkenleri ile sınırlandırmak yerine sektör karakteristiklerindeki değişimleri cinsiyete dayalı ücret farklılıklarında yaşanan dalgalanmalarla ilişkilendirmeyi amaçlayan bir yaklaşım kullanılmıştır. Bu amaçla belli bir sektörün dışa açıklık düzeyi, ihracat-ithalat hacimleri, doğrudan yabancı yatırım (DYY) girişleri ve DYY yoğunluğu gibi değişkenlerle analizlere eklenmiştir. Yapılan analizler kadın ücretlerinin erkek ücretlerinden oldukça farklılaştığını ortaya koymaktadır ve bu fark verimlilikle ilgili değişkenlerin kontrol edilmesinden sonra bile anlamlılığını korumaktadır. Ayrıca çalışılan işyerinin ana faaliyetine bağlı olarak da ücret fonksiyonları zaman içerisinde değişim göstermiştir. Bu çalışmada makro ve mikro veri kısıtlarının daha uygun metotların kullanılmasını engellemesine rağmen toplumsal cinsiyete dayalı ücretlerde gözlenen sektörel farklılıklarının olası nedenlerini bulmak amaçlandı. Dışa açıklık değişkenlerinin ücret farkı analizlerinde kullanılabileceği ve özellikle DYY'ların cinsiyete dayalı ücret farklarıyla ilişkili olduğu gösterilmiştir.
The purpose of this thesis is to examine the existence of gender wage gap and its possible sources in the Turkish labor market. The analysis covers the years 1988, 2005 and 2006 and therefore, enables an examination of changes in gender wage gap over time. In terms of the Turkish labor market, supply side of the wage setting process is examined extensively in the literature, however, the effects of labor demand structure on the wage setting remained often missing; labor market dynamics and industrial differences continued to be ambiguous. Thus, we employed an approach that aims to link changes in industry characteristics to fluctuations in the gender wage gap, instead of limiting the research with pre-determined industry dummy variables. For this purpose, the degree of economic openness in a particular industry, in terms of export-import volumes, foreign direct investment inflows and industries? FDI density are included to our analysis. According to our results, female workers? hourly earnings significantly differs from that of their male counterparts?. This study further aimed to find possible explanations to differentiated industry gender wage gaps, although, both macro and micro data limitations restricted the usage of more adequate methodologies. The results revealed that openness variables could be used in wage analyses and that particularly FDI is linked with gender wage gaps.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2009
Anahtar kelimeler
İşgücü pazarı, İşgücü pazarı, Ücret farklılığı, Wage differential, Labor market
Alıntı