Hidroelektrik Potansiyel Belirleme Metotları Ve Uygulamaları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Özkök, Veysel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, hidroelektrik santrallar sınıflandırılmış, hidroelektrik potansiyel belirleme metotları açıklanmış ve bunların uygulamaları yapılmıştır. Hidroelektrik potansiyelin belirlenmesinde yaygın olarak iki metot kullanılır: Debi süreklilik eğrisi metodu ve ardışık akım öteleme metodu. Çoruh havzasında seçilen 8 akım gözlem istasyonuna debi süreklilik eğrisi metodu uygulanmıştır. İstasyonlar için 20 yıllık aylık ortalama akım verileri kullanılarak çizilen debi süreklilik eğrilerinden zamanın %95’inde var olan debilere göre hesap yapılmış ve böylece güvenilir hidroelektrik potansiyeller hesaplanmıştır. Oymapınar barajına ait son 5 yıllık aylık verilere ise ardışık akım öteleme metodu uygulanmıştır. Baraj için aylık bir hesap tablosu yapılmış ve aylık üretilebilecek enerji, toplam enerji ve ortalama enerji miktarları bulunmuştur. Daha sonra bulunan bu değerler mevcut değerlerle karşılaştırılmıştır.
In this study hydroelectric power plants are classified, methods for estimating hydroelectric potential are explained and their applications are made. Two methods have been widely used for estimation of hydroelectric potential: Flow-duration curve method and sequential streamflow routing method. Flow-duration curve method applied to the eight chosen flow gauging stations in Çoruh basin. Flow-duration curves are drawn for each station by using 20 years monthly average flows. Using these curves with discharges exceeded in 95% of time calculations are made to estimate firm hydroelectric potential. Sequential streamflow routing method is applied to the last 5 years monthly average data of Oymapınar dam. A monthly table is made for dam and monthly energy generation, total energy generation and average energy generation are calculated. Calculated values and present values are compared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Hidroelektrik Santral, Hidroelektrik Potansiyel, Hidroelektrik Potansiyel Belirleme Metotları, Hydroelectric Power Plant, Hydroelectric Potential, Methods for Estimating Hydroelectric Potential
Alıntı