Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santraller Ve Türkiye'deki Durum

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-06-24
Yazarlar
Karaçay, Pelin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Enerji toplumsal refahın sağlanması için gerekli araçlardan ve üretim faaliyetlerinin ana girdilerinden biri olarak, ekonomik ve sosyal kalkınmanın vazgeçilmez temel taşlarından biridir. Bu nedenle, endüstrideki gelişmelerin, yaşam standartlarındaki yükselişin ve artan nüfusun ihtiyaç duyduğu enerjinin yeterli ve güvenilir bir şekilde ve düşük maliyetle sağlanması önemlidir. Sunulan çalışmada; birinci bölümde; pompaj depolamalı hidroelektrik santraller kavramı ve diğer santrallerle entegrasyonu ile ilgili kısa bir giriş yapılarak bu konuda daha önce yapılan çalışmalar özetlenmiştir. İkinci bölümde; Türkiye’nin 2009 – 2018 yıllarını kapsayan 10 yıllık elektrik enerjisi üretimi kapasite projeksiyonu incelenmiş olup 2018 yılından itibaren puant talebin karşılanmasında yetersiz kalınılacağı sonucuna varılmıştır. Üçüncü bölümde; pik talebi karşılamada en uygun çözüm olan pompaj depolamalı hidroelektrik santraller tanıtılmıştır. Dördüncü bölümde; pompaj depolamalı santrallerin dünyadaki durumunu verilen örnek projelerle anlatılmıştır. Beşinci bölümde; pompaj depolamalı santrallerin Türkiye’deki durumu, potansiyel proje bölgeleri ve diğer enerji santralleriyle entegre edilmeleri hakkında bilgi verilmiştir. Son olarak ülkemizde mevcut ve yapılacak olan santrallerin pompajlı santrallerle entegre edilerek daha verimli hale getirilmeleri, böylelikle hem kamu hem de özel sektör yatırımcısının daha fazla fayda sağlayacakları yönünde tavsiyelerde bulunulmuştur.
Energy is one of the most significant aspects of economy and social development as a main input of production activities and necessary tool for providing social prosperity. Therefore, it is important to provide energy in a sufficient, safe and cost effective manner required by industrial developments, constantly growing population and improved life standards. The first section of this study is a brief introduction about the concept of pumped storage hydroelectric power plants and integration with other plants. Moreoever, earlier studies on the same subject have also been cited. In the second section, electricity generation capacity of Turkey in the next decade from 2009 to 2018 has been examined. The analysis suggests that it will not be possible to meet the peak demand in 2018. In the third section, pumped storage power plants have been presented as the best solution to meet the peak demand. In the fourth section, current status of existing pumped storages in the world has been illustrated with global examples. In the fifth section, current status of pumped storages in Turkey, potential project locations for future plants and their intergration with other power plants have been explained. Finally, it is recommended to integrate the available and future projects with pumped storage power plants in order to ensure a higer efficiency, so that both public utilities and private sector investors would make more benefit.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Hidroelektrik santraller, pompajlı santraller, hydroelectric Power Plants, Pumped Storage Power Plants
Alıntı