Poli(p-fenilen)’in Yapısal Ve Fizikomekanik Özellikleri Üzerinde Polimerik Yan Zincirlerin Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gündoğdu, Barış
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İletkenlik özelliklerinden dolayı, konjuge polimerlerin uygulama sahaları artmaktadır. Buna bağlı olarak, son zamanlarda, konjuge polimerlerle ilgili birçok araştırma yapılmaktadır. Bu çalışmada; rijit ve doplandığında iletken malzeme olan Poli(p-fenilen)’e, sırasıyla rijit ve elastomer olma gibi farklı özelliklere sahip Polisitren ve Poli(ε-kaprolakton) yan zincir olarak eklenmiş ve yapılar teorik metotlarla incelenmiştir. Fizikomekanik özellikler Kuantatif Yapı-Özellik İlişkisi (QSPR) ile incelenmiş, yapısal davranışlar Moleküler Dinamik (MD) ile gözlemlenmiş ve morfolojik sonuçlar Dağınık Partikül Dinamiği (DPD) ile elde edilmiştir. Bu analiz metotları yan zincirlere ait monomerlerin farklı sayı ve varyasyonları ile ‘Materials Studio 4.1’ kullanılarak uygulanmıştır. Analizler sonucunda; yapısal, mekaniksel ve morfolojik sonuçlar tartışılmış ve deneysel sonuçlarla karşılaştırma yapılmıştır.
Application areas of conjugated polymers are increasing because of their conductivity property. Therefore, recently, many investigations have been made on conjugated polymers. In this study, rigid and conducting material when it is doped, Poly(p-phenylene), grafted with Polystyrene and Poly(ε-caprolactone) includes different properties as being rigid and elastomeric appropriately are investigated by theoretical methods. Physicomechanical properties are investigated with Quantitive Structure-Property Relationship (QSPR) method, structural behaviours are observed with Molecular Dynamics (MD) and morphological results are obtained by using Dissipative Particul Dynamics (DPD). These analysis methods are performed with different numbers and variations of monomers of the side chains by using Material Studio 4.1 . At the end of analyses; structural, mechanical and morphological results are discussed and compared with experimental data.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Konjuge Polimerler, QSPR, MD, DPD., Conjugated polymer, QSPR, MD, DPD.
Alıntı