Bartın – Amasra Açıklarında Deniz Sismiği Verilerinin Derinlik Ortamında Göç Uygulamaları Ve Bölge Jeolojisi İle İlişkilendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Damcı, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tez çalışması kapsamında değerlendirilen sismik yansıma verileri, Bartın – Amasra açıklarında İstanbul Zonu veya Batı Pontidler olarak bilinen bölgede toplanmıştır. Bölgenin jeolojik yapısı Devoniyen’den Kuvaterner’e kadar değişik tektonik rejimlerin etkisi altında kalmıştır. Karmaşık jeolojik yapıya sahip bölgede ani hız değişimleri ve yapısal değişimlerden dolayı sismik yansıma sinyalleri saçılmaya uğrar. Saçılma hiperbollerinin toparlanması ve yansıma sinyallerinin ait oldukları gerçek konumlarına getirilebilmesi için sismik yansıma kesitlerine zaman ve derinlik ortamında göç işlemi uygulanarak, karşılaştırmaları yapılmıştır. Deniz tabanı morfolojisinin karmaşık olması, yanal yönlü hız değişimlerinin ve bindirmeli yapıların varlığından dolayı verilere derinlik ortamında göç işlemleri uygulanması gerekmektedir. Derinlik ortamı göç uygulaması için göç hız analizi yapılmıştır. Hız analizi, zaman ortamında göç yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Göç işlemleri yöntemlerinden Kirchhoff, sonlu-farklar ve frekans ortamı göç yöntemleri zaman ve derinlik ortamında uygulanarak, elde edilen sonuçlar ışığında karşılaştırılmaları yapılmıştır. Derinlik ortamında göç kesitlerinin elde edilmesinden sonra bölgede daha önce yapılmış olan jeolojik ve jeofizik çalışmalardan faydalanılarak kesitlerin jeolojik yorumuna gidilmiştir. Elde edilen hız analizi sonucunda ortamın sismik hızları 1400 m/s – 2000 m/s arasında değiştiği elde edilmiştir. Sismik yansıma kesitlerinin ait olduğu kesimler Kretase’den Eosen’e kadar olan birimleri kapsamaktadır. 11 numaralı sismik kesitte, bölgenin genel tektonik bindirmeli rejimine bağlı gelişmiş olan bindirmeli yapı, göç işlemi uygulanması sonrasında belirgin hale gelmiştir. 07 numaralı hattın derinlik ortamında göç uygulaması sonrası yapılan değerlendirmeyle, deniz tabanından yaklaşık 500 m derinde tabakalanmayı kesen arayüzey üstte gaz hidrat barındıran çökel birimlerden alttaki serbest gaz barındıran çökel birimlere geçiş yüzeyi olarak değerlendirilmiştir.
Seismic reflection data were collected on offshore Bartın-Amasra area on the southern margin of the Western Black Sea Basin on a small continental fragment known as either the Istanbul Zone or the Western. Geology of the study area has different tectonic regimes from Devonien to Quaternary. Because of complex geological structures, seismic velocity and structural changes occure rapidly. As a result of this complex geology, diffracted seismic signals are observed in the stacked seismic sections. To collaps the diffraction hyperbolas and to migrate the reflection levels to their actual positions, time and depth domain seismic migration was applied to the stacked seismic sections. The depth migration application was necessary due to the complexity of the seabed morphology, lateral velocity variations and imbricate structures. Then migration velocity analysis was performed to obtain best velocity model by using time domain migration. Migration techniques such as Kirchhoff, finite-difrence and f-k migration were applied both in time and depth domain.. The depth migrated seismic sections were interpreted in terms of geological and seismological knowledge of the area known from the previous studies. Depth migrated seismic section from line-11 shows imbricate structures which were possibly developed by a compressional tectonic regime. The other depth migration section from line-07 shows an interface at approximately 500 m below the seabed which intersects with the reflections from the sedimentary units. This event was interpreted as Bottom Simulating Reflector (BSR) which was the interface between gas hydrates bearing sediments and gas free sediments.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Derinlik ortamı göç, Zaman ortamı göç, Hız analizi, Batı Karadeniz, Sismik yansıma, Depth migration, Time migration, Velocity analysis, Western Pontide, Seismic reflection
Alıntı