Gemi Makine Dairesi Dizaynında Operasyonel Gereksinimlerin Önemi Ve Sistemlere Entegrasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çelik, Metin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Gemi makine dairesi birçok alt sistem, eleman ve insan-sistem ara yüzleri ile bir çeşit karmaşık teknik sistem olarak gösterilebilir. Sistemlerin karmaşıklık düzeyinin artması, özellikle sistem entegrasyonu ve insan-sistem ara yüzlerin oluşturulmasında tasarımcı hatalarının artmasına yol açar. Dizayn kökenli bu hatalar küçük veya büyük çapta kazalara neden olmanın yanı sıra gemi teknik performansı ve işletme verimliği üzerinde büyük etkilere sahiptir. Bu çalışmada, ticari gemilerin makine dairelerinde karşılaşılan, dizayn kökenli uygunsuzluklar ve etkileri araştırılmıştır. Bu araştırma için; anket çalışması, kaza istatistikleri, tersane garanti dokümanları ve gemi uygunsuzluk raporları kullanılmıştır. Gemi makine dairesi tasarımında esas alınan kriterlerin anlaşılması için kurallar, düzenlemeler, ve standartlar incelenmiştir. Makine dairesi işletme gereksinimleri olarak güvenilirlik, operasyonel emniyet, bakım-onarım uygunluğu, serbest alan düzenlemeleri, enerji ekonomisi parametreleri vurgulanmıştır. Özellikle, makine dairesi serbest alanlarının tayini ve Genişletilmiş Ürün Modeli kavramları örneklerle ayrıntılı olarak irdelenmiştir. İşletme unsurlarının eksikliğinden kaynaklanan uygunsuzluk örnekleri; hata ağacı metodu, ergonomik prensipler ve ekonomik faktörler doğrultusunda analiz edilmiştir. Sonuç olarak, tersane organizasyonu için, gemi işletme firmalarının ve ekipman üreticilerinin içinde yer aldığı, geri bilgi besleme sistemine dayalı bir model önerilmektedir. Bu modelin amacı, dizayn kökenli uygunsuzlukları önlemek, makine dairesindeki çalışma koşullarını iyileştirmek, iş kazası oranlarını azaltmak ve işletme verimliliğini arttırmaktır.
Ship machinery plant can be shown as a one kind of complex technical system with lots of subsystems, components, and human-system interface. The increasing complexity of systems allows greater scope for errors by designer, especially in terms of system integration and interfacing between systems and human. Design based faults can cause minor or catastrophic failures and also have a great influence on ship technical performance and operational efficiency. In this study, examples of design based deficiencies and their effects in ship machinery space on board merchant ships were investigated. Questionnaire, accident statistics, guarantee documents, and ship reports had been used for this study. Rules, regulations and standards are researched to understand criteria related with ship machinery design. Importance of operational requirements such as reliability, operational safety, maintainability, free space arrangements, energy economy, were expressed. Especially, designation of free spaces in ship machinery and Extended Product Model are deeply discussed with examples. Examples that occur due to the lack of operational elements were analyzed by using fault tree method, ergonomic principles, and economical considerations. As a result, a model is suggested for shipyard organization, including ship management companies and equipment manufacturers, based on information feedback system. The goal of this model is to prevent design based deficiencies, improving working conditions in ship machinery, reducing accident ratio and increasing operational efficiency.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
gemi makine dairesi, işletimsel gereksinimler, güvenilirlik, ergonomi, ship engine room, operational requirements, reliability, ergonomics
Alıntı