Heybeliada Kentsel Sit Koruma Önerisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-05-23
Yazarlar
Aydın, Alper
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İstanbul Adaları’nın büyüklük açısından ikincisi olan Heybeliada’da yerleşik hayatın çok eski tarihlerde başladığı bilinmektedir. Heybeliada’da özellikle eğitim yapılarının diğer adalara göre çok sayıda oluşu dikkat çekicidir. Bu da adanın gelişmesinde önemli bir etki yaratmıştır. Adalar’da tarih boyunca daha çok Rum nüfus çoğunluktadır, fakat 20. YY.’da çıkan çeşitli siyasi ve sosyal sebeplerden Rum nüfus adalarda giderek azalmıştır. Yeni gelen topluluklar ise Adalar’ın tarihi dokusuna yeterince önem vermemiş ve tarihi çevrede tahribatların artmasına neden olmuşlardır. Tezin ilk bölümü olan giriş kısmında çalışmanın amacı ve yöntemi belirlenerek alt başlıklar altında açıklanmışlardır. İkinci bölümde ise Heybeliada’nın günümüze kadar geçirmiş olduğu tarihi gelişimi, coğrafi konumu, fiziksel, sosyal ve ekonomik özellikleri ele alınmıştır. Üçüncü bölümde Heybeliada’nın çevresel özellikleri ve mimari yapısı incelenmiştir. Dördüncü bölümde Adalar’da günümüze kadar alınmış olan koruma kararları ve planlama çalışmaları incelenmiştir. Beşinci bölümde çalışma alanı içinde yapılan analizler çerçevesinde kentsel dokuda ve yapılarda meydana gelen değişimlerin üzerinde durulmuş ve buradan çıkan değerlendirmeler doğrultusunda bütüncül bir koruma yaklaşımıyla birlikte kentsel ve tek yapı ölçeğinde bir takım öneriler getirilmiştir. Altıncı bölümde çalışmanın yapıldığı alanda, tarihsel dokusu ve alan karakteriyle dikkat çeken pilot bölgede sıhhileştirme önerileri getirilmiştir. Yedinci ve son bölümde ise önceki bölümlerde yer alan çalışmaların bir özeti verilmiştir.
It is known that the settled life is begun from very old time in the Heybeliada, which is the second one in terms of size of the islands of Istanbul. It is remarkable that especially in Heybeliada educational buildings has a large number than other islands. This has created a significant impact on the development of the island. Throughout the history of the Adalar, Greek has the most majority population, but Greek population of the islands is decreased gradually on Adalar, because of various political and social reasons, which are appeared at 20th century. In the first section, introduction of the thesis; aim of study and method was determined and explain in subtitles. Also in the second section historical development of Heybeliada up to date, geographical location, physical, social and economic characteristics were mentioned. Monumental buildings and civil architectural examples located in the island were presented and architectural features have been mentioned. In the fourth chapter protection decisions taken until today and planning studies in Adalar, were investigated. In the fifth chapter it was focused on the changes in the urban fabric and structures within the frame work of the analysis in the study area and some recommendations were presented in scale of urban and individual structure together with approach of an integrated conservation according to evaluations generated from this study. In the sixth section, in the working area, gentrification recommendations in the pilot area pointed out by historic fabric and area characteristic. A summary of the study involved in previous section has been given in the last seventh section.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
restorasyon, sit koruma, Heybeliada, restoration, conservation of the urban site, Heybeliada
Alıntı