Dünya Ve Türkiye Ölçeğinde Doğal Taş Ve Seramik Kaplama Malzemelerinin Sektörel Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sel, Engin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ülkemizin geleceğe yönelik kalkınma stratejisinde doğal taş ve seramik kaplama malzemeleri gerek dış, gerekse iç pazarda rekabet gücü en yüksek olan sektörlerdir. Biz mimarlar, bu rekabet avantajını gözardı etmeden, doğal taş ve seramik malzemeleri sektörlerinde sadece tasarım uygulamalarında değil, endüstriyel ölçekte, üretimden tüketime, ticaretten sektörün gelişim stratejilerine kadar her türlü alanda rol almalıyız. Gelişmiş ülkelerin ekonomik olarak güçlü ve üstün olmalarındaki en büyük etkenlerden birisi bu ülkelerin doğal taş ve seramik hammadde kaynaklarından en iyi şekilde yararlanmalarıdır. Dünya doğal taş ve seramik kaplama malzemeleri ticaretinde, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin bu sektörlerdeki üstünlüğü yadsınamaz bir gerçektir. Türkiye’nin içinde bulunduğu konum göz önüne alınır ise etkili bir gelecek stratejisi ile Türkiye’yi bu sektörlerde Dünya liderliğine taşıyabiliriz. Amaç, her iki sektörün Dünya ve Türkiye ölçeğinde gelişim, üretim, tüketim ve ticaret açısından analizlerini yaparak var olan durumunu ve gelecek tasarımını verilere dayalı olarak belirlemektir. Amaç doğrultusunda her sektör tanımlanıp sınıflandırılarak küresel ve ulusal boyutta analiz edilmiştir. Analizlerde, ülkemizin Avrupa Birliği’ne giriş süreci de göz önünde bulundurularak, dünyadaki diğer rakip ülkeler ile rekabet stratejileri, mevzuat ve diğer koşullar açısından karşılaştırılması yapılmaya çalışılmıştır. Böylelikle her iki malzeme sektöründeki konumumuz belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda; tüm verilere dayalı olarak, her iki sektörümüz için bütünleştirilmiş gelecek tasarımı öngörülmüş, sonuç ve genel değerlendirilme ile ortaya çıkan tablo yorumlanmış, geliştirilmesi olası stratejilerin neler olabileceği konusunda önerilerde bulunulmuştur.
In the development strategy oriented towards the future of our country, natural stone and ceramic covering materials are the sectors with the highest competitivity in both domestic and foreign markets. We, architects, without omitting this competitive advantage, should play a role not only in design applications but also in all domains at an industrial level ranging from production to consumption, from trade to development strategies of the sector. One of the factors accounting for the economic power and superiority of developed countries is their effective use of natural resources of stone and ceramic raw materials. In the worldwide trade of natural stone and ceramic covering materials, the superiority of European Union countries is an incontrovertible fact. If we consider Turkey’s current situation, with an efficient future strategy, we can convey Turkey to the top of the worldwide leadership in these sectors. The goal, is to determine the existing situation and the future planning according to the datas, by analyzing in terms of development, production, consumption and trade of both two sectors in the World and Turkey scale. In this direction of the goal, each sector was defined and categorized and then analyzed at global and national levels. In the analyses, considering the access duration to the European Union of our country, it is tried to make comparison in terms of competition strategies, regulations and other conditions with the other rival countries. Thus, our position in both two sectors of materials was determined. In the conclusion of the study; in terms of all the datas, for both two sectors, the combined future planning was suggested, the table which is occured according to the results and general assessment was commented, suggestions on strategies subject to improvement were made.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Seramik, Doğal Taş, Kaplama Malzemeleri, Ceramic, Natural Stone, Covering materials
Alıntı