Şehir İçi Toplu Taşımacılıkta Kullanılan Otobüslerde, Doğal Gaz Kullanımının Karbon Dioksit Emisyonlarına Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Diler, Anıl
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Dünya sıcaklığındaki artış, küresel ısınma veya sera etkisi olarak bilinmektedir. Fosil kökenli yakıtların sanayi devriminden sonra kullanımının iyice artması ve ormanların hızlı bir şekilde yok edilmesi atmosferde bulunan sera gazlarının artmasına neden olmuşlardır. Günümüz taşıt teknolojisinde, yakıt tüketimine ve kullanılan yakıt özelliklerine bağlı olarak üretim miktarı değişim gösteren karbon dioksit, %60 oranında sera etkisinden sorumlu olan gazdır ve diğer sera gazlarından çok daha fazla etkilidir. Karbon dioksit emisyonunu azaltmak için yakıt olarak doğal gaz kullanılması kendisini kabul ettiren bir yöntemdir. Bu çalışmada İett hasanpaşa garajındaki değişik cins otobüslerin karbon dioksit emisyonlarının ve kullandıkları yakıtın maliyet analizleri yapılmıştır. Belli bir çevrim üstünde özellikleri aynı olan bir otobüsün, doğalgaz motoru ve diesel tahrikli bir motor ile ayrı ayrı aynı şartlarda kullanılması durumunda matlab programında yakıt tüketimleri hesaplanmış, daha sonra karbon dioksit emisyonları ve maliyet açısından incelenmişlerdir.Bu hesaplarda kullanılan matlab programının dosya adı ‘yakittuketimi.m’dir. Hesaplamalar doğalgazı yakıt olarak kullanan otobüsün hem karbon dioksit emisyonları hemde yakıt maliyeti açısından daha avantajlı olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
The long term increase in Earth’s temperature is known as global warming or the greenhouse effect. The accelerating use of fossil fuels since the Industrial Revoluation and the rapid destruction of forests have caused a significant increase in the greenhouse gases. In today’s vehicle technology the amount of carbon dioxide which is held responsible for approximately 60% of the greenhouse gas effect, depends on the amount of the fuel consumption and the type of the fuel used. The carbon dioxide is much more effective on global warming according to the other greenhouse gases. For reduction of carbon dioxide emissions the usage of natural gas as a fuel is a well known method. In this study the carbon dioxide emissions and the cost of the fuel used in different types of citybuses which are still used in İETT Hasanpaşa garage, has been calculated. Also, the fuel consumption calculation of a citybus which uses a natural gas engine and a diesel engine seperately in the same conditions and driving cycle, has been made by the help of matlab programme. The name of the file which is used in calculations is called ‘yakittuketimi.m’. Then the carbon dioxide emissions and the cost of the fuel are calculated. According to the calculations, natural gas engine has big advantages on both carbon dioxide emissions and the cost over diesel engine.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Doğal gaz, Karbon dioksit, Yakıt tüketimi, Küresel ısınma, Natural gas, Carbon dioxide, Fuel consumption, Global warming
Alıntı