Madencilik Yatırımlarında Risk Analizi Ve Bir Uygulama

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ülgen, Dilek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte özellikle ulaştırma, inşaat ve ambalaj sektörlerinde kullanımı her geçen gün artan ve 21. yüzyılın vazgeçilmez metali haline gelen Alüminyum metalinin elde edildiği boksit madenciliği yatırımlarının risk analizi yapılmıştır. Uygulama sahası olarak ta, ülkemiz en büyük boksit rezervlerinin bulunduğu Seydişehir bölgesi seçilmiş olup, halen bölgede devam eden yatırımlardan biri olan Doğankuzu boksit madeni sahası ele alınmıştır. Yapılan değerlendirmeler ve hesaplamalar sonucunda; Al2O3 tenörü %57,98 olan 3.755.000 ton rezerve sahip Doğankuzu boksit madeninin açık işletme yöntemiyle işletileceği ve işletme süresinin 19 yıl olacağı anlaşılmıştır. Tüm maliyetler göz önüne alınarak iki ayrı durum için iki farklı nakit akış tablosu düzenlenmiştir. Birinci durumda, toplam yatırım tutarının %100 özsermaye ile karşılanacağı, böylece yatırımın net bugünkü değerinin (NBD) %15 indirgeme oranı ile 31.102.530 $, iç karlılık oranının (İKO) %24,90 ve geri ödeme süresinin (GÖS) ise 7,17 yıl olacağı hesaplanmıştır. İkinci durumda ise toplam yatırım tutarının %50 özsermaye + %50 banka kredisi ile karşılanacağı öngörülmüştür bu durumunda ise yatırımın net bugünkü değerinin yine aynı indirgeme oranı ile 18.907.839 $, iç karlılık oranının %21,15 ve geri ödeme süresinin ise 9,50 yıl olacağı anlaşılmıştır. Yapılan risk analizlerinde ise, simülasyonlar sonucunda; NBD’lerin pozitif olma (0’dan büyük) ve 30 milyon $’dan büyük olma olasılıklarının birinci durumda sırasıyla 0,716 ve 0,422, ikinci durumda ise yine sırasıyla 0,630 ve 0,376 olduğu ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde İKO’ların %15’den büyük olma olasılığı birinci durum için 0,81 ve ikinci durum için 0,69, GÖS’lerin ise 10 yıldan küçük olma olasılıkları birinci ve ikinci durum için sırasıyla 0,890 ve 0,838 olarak bulunmuştur.
In this thesis, the risk analysis of a bauxite deposit is carried out which Aluminum metal is produced and used heavily in transportation and construction industry in the 21st century. As an example study Dogankuzu bauxite deposit, located in Seydisehir area evaluated, which is the one of biggest bauxite reserve in Turkey is economically. After the evaluation, it is found that Dogankuzu bauxite reserve contains 3.755.000 tonnes of %57.98 Al2O3 and the ore body can be mined in 19 years. For 2 different cases, 2 different cash flow schemes prepared. In the first one, 100% of total investment is financed from company’s own resources and in the second, %50 will be from the internally generated funds and the rest will be depth financed. In the first case, NPV is $ 31.102.530 (at %15 discount rate), IRR is %24.90 and a PP is 7.17 years. As the investment is supported by the bank credit, the NPV calculated as $ 18.907.839, IRR as %21.15 and a payback period as 9.50 years. In the risk analysis, by using Monte Carlo simulations, the probability of NVP to be positive is 0,716 and exceeding 30 million $ is found as 0.422 for the first case, and 0,630 and 0,376 respectively for the second case. Similarly, the probability of IRR are to be higher than %15 are 0.81 and 0.69 for the first and second cases. Another evaluation showed that the probabilities for the PP to be less than 10 years are 0.890 and 0.838.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
risk analizi, madencilik yatırımları, boksit, risk analysis, mining investment, bauxite
Alıntı