Gemilerde Dövünme Olayının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Vardı, Semih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bir gemi için dalıp çıkma ve baş kıç vurma birleşik hareketlerine bağlı olarak meydana gelen dövünme olayı büyük bir öneme sahiptir. Bu hareketin modellenmesi oldukça zordur. Bu çalışmada dövünme olayının açıklanması amaçlanmıştır. Dövünme olayındaki ivme ve basınç değişiminin önemi vurgulanmıştır. Gemi başı dövünmesine ilişkin basınç hesaplamalarına yönelik teorik, deneysel ve deneye dayalı yarı ampirik formül yaklaşımları tek tek ve karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Deplasman ve kayıcı tip teknelerin dalgalardaki davranışının incelenmesi için gerekli olan ifade ve parametreler tanımlanmıştır. Deplasman teknelerinin dövünme karekteristiklerinin değişimi dizayn parametrelerine bağlı olarak incelenmiştir. İki tip kayıcı tekne için Genlik Karşılık Fonksiyonu ve ITTC iki parametreli dalga spekturumu kullanılarak yerdeğiştirme, hız ve ivme değerleri hesaplanmıştır. Bağıl hız değerleri kullanılarak dövünme basıncı değerleri hesaplanmış ve geminin dizayn değerleri ile karşılaştırılmıştır. Dövünme için halihazırda kullanılan kriterler ve klas kuruluşu kuralları ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Askeri gemiler için harekata yönelik dövünme limitleri vurgulanmıştır. Kayıcı teknelerde gemi ilerleme doğrultusundaki basınç artışının, dalıp çıkma doğrultusundaki basınç artışından büyük olduğu, dövünme yaklaşımı için gemi başı bağıl hız, ivme ve basınç değerlerinin her gemiye özgü Genlik Karşılık Fonksiyonu ve yarı ampirik formüller kullanılarak hesaplanabileceği, gemi dip basıncının gerçek değerinin tespiti için tam ölçek testlerin gerekli olduğu, dövünme kriteri verilirken ayrıca gemiden beklenen görevin yerine getirilmesi hususunun değerlendirilmesinin uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
Slamming event occured in the ships due to the coupled heaving and pitching combined motions have a great importance. Modeling of this movement is so difficult. It is intended to explain the slamming event within this study. Importance of acceleration and pressure change in slamming occurrence is highlighted. Theoretical, experimental and semi empiric formulation approaches based on experiments addressing to the pitch slamming is examined comparatively and individually. The expression and parameters required for the behavior examination of the displacement ships, the variation of slamming characteristics had been examined depending on the design parameters. Heave, relative bow velocity and acceleration values are calculated by usig Response Amplitude Function values and ITTC two parameter wave spectrum for example two types Fast patrol boats. Slamming pressure values are calculated by using relative velocities and compared with design values. The available criterion used for slamming and the rules of class establishment is explained in detail. Regarding the military ships, the slamming limits directed to operation are highlighted. It is resulted that: pressure increasing in the direction of ship’s forwarding in planning boats is greater than the one in the direction of ship’s heavig; for slamming, bow relative velocity, acceleration, pressure values could be calculated by using Respone Amplitude Function and semi empirical formulas; it is necessitated full-scale tests for defining the real ship bottom pressure value; it is convenient to be evaluated also the ship’s missions when defining the slamming criterion.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Dövünme basıncı, Genlik Karşılık Fonksiyonu, Başın bağıl hızı, Kalkıntı açısı, Slamming pressure, Response Amplitude Function, Relative bow velocity, Deadrise angle
Alıntı