İstanbul'da Bulunan Dört Konser Salonunun Akustik Açıdan Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-03-26
Yazarlar
Vural, Anıl
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, İstanbul’da bulunan dört konser salonunda, alan çalışmaları ile anketlere dayalı olarak gerçekleştirilen öznel değerlendirmeler ile ölçülen salonların nesnel akustik parametreleri kullanılarak salonların akustik performansları hakkında genel bir değerlendirme yapılmış ve toplam akustik kaliteyi etkileyen öznel ve nesnel parametreler saptanmaya çalışılmıştır. Öncelikle incelenecek olan salonların özellikleri ve mimari boyutları hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci olarak sıradan dinleyiciler ve müzisyenler ile öznel akustik anketler yapılarak salonların toplam öznel akustik etkisi ve iki grup arasındaki değerlendirme farklılıkları istatistiksel analizler ile ortaya konulmuştur. Üçüncü olarak, salonlarda yapılan nesnel ölçüm sonuçları hem ortalama değerler kullanılarak hem de salon içerisinde sahneye uzaklığa göre sınıflandırılmış bölgeler için tüm değerler kullanılarak tüm salonlarda ayrı ayrı ve tüm salonlar birlikte olmak üzere istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda sıradan ve müzisyen dinleyiciler arasında öznel değerlendirme farklılıklarının bulunduğu ve bu nedenle müzisyenler gibi uzman dinleyicilerin kullanılmasının gerçek dinleyicileri örneklemediği ortaya konulmuştur. Ayrıca nesnel ölçümler için ortalama değerler kullanılarak yapılan analizlerin anlamlı sonuçlar vermediği, salon içerisinde her noktada, kaynaktan alıcıya ses alanının değişiklik gösterdiği ve farklı öznel ve nesnel parametrelerin akustik kaliteyi belirleme de etkili hale geldiği saptanmıştır. Son olarak, elde edilen öznel ve nesnel parametre verileri kullanılarak salonun öznel toplam akustik etki değerlerini tahmin etmeye yönelik çeşitli regresyon denklemleri ortaya konulmuştur.
In this study, a general evaluation of the acoustical performance of the selected four concert halls in Istanbul is done by using subjective evaluations, which are implemented by surveys relies on field studies, and objective acoustical parameters, and the objective and subjective parameters that affect total acoustical impression is determined. Firstly, information about the examined halls characteristics and architectural dimensions are given. Secondly, by using ordinary listeners and also musician questionnaire surveys, the differences between two groups assessments and the halls overall objective acoustical impressions are statistically analyzed. Thirdly, the measurements done in the halls are statistically analyzed by both using mean values for all the halls or separately and by using all values in all the regions, which are categorized in the hall from source to back wall , for all halls or separately. As a result of the analyzes, subjective assessment differences between ordinary and musician listeners are found and so it is displayed that using expert listeners like musicians are not samples the real listeners. Also it is stated that the mean values of subjective measurements are not given significant results, sound fields from source to receiver in all the points in the hall is changed and different objective and subjective parameters are became effective in determining the acoustical quality. Lastly, various regression equations for estimating the halls subjective overall acoustic impression are displayed by using obtained objective and subjective parameter data.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
akustik kalite, konser salonları, toplam akustik etki, acoustical quality, concert halls, overall acoustic impression
Alıntı