Güneş Enerjili Absorpsiyonlu Soğutma Sistemi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Goralı, Evren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Yaz aylarında bina içi konfor şartlarının iyileştirilmesine yönelik talep; binalardaki elektrikli alet sayısının artışı, yeni binalardaki kullanılan cam oranlarının yüksek olması ve dış hava sıcaklıklarındaki yükselmeler nedeniyle günden güne artmaktadır. Ayrıca, bu konuda yapılan projeksiyonlar soğutma sistemlerine yönelik talebin gelecek yıllarda da gittikçe artacağını göstermektedir. Bu çalışmada, NH3/H2O ile çalışan 20 kW kapasitesindeki absorpsiyonlu soğutma sisteminin çalışma koşulları belirlenmiş ve sisteme etki eden parametreler analiz edilmiştir. Belirlenen çalışma şartlarında, soğutma sezonu boyunca sistem için gerekli ısı miktarlarının Antalya güneş ışınımı değerleri kullanılarak, karşılanma oranları incelenmiştir. Sistem için gerekli kollektör alanı, optimum güneş enerjisinden faydalanma oranına göre belirlenmiştir. Sistemin güneş enerjisinden faydalanma oranı ve STK (Soğutma Tesir Katsayısı) değeri ile referans bir sisteme göre birincil enerji tüketimi tasarruf potansiyeli hesaplanmıştır. Anahtar Kelimeler: Güneş Enerjisi, Absorpsiyonlu Soğutma
The demand for improving building indoor comfort conditions in summer season is increasing due to the increase of the number of electrical devices in buildings, glass ratios of new buildings and outdoor air temperature from day to day. Furthermore, the projections show that the demand for cooling will increase gradually in time. In this study, design conditions of a NH3/H2O absorption cooling system with 20 kW capacity are determined and the effect of system parameters are analyzed. With determined design conditions; the meeting fraction of required amount of heat is investigated using Antalya solar insolation values during cooling season. The required collector area for the system is determined according to the optimum solar energy usage fraction. The saving potential of the primary energy consumption is calculated according to a refence system with solar energy fraction and COP (Coefficient of Performance) value of the system. Keywords: Solar Energy, Absorption Cooling
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2007
Anahtar kelimeler
Güneş enerjisi, Absorpsiyon, Soğutma, Solar energy, Absorption, Cooling
Alıntı