Küçük ölçekli biyofilm sistemlerinde azot gideriminin incelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1999
Yazarlar
Aktün, Hayal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Atıksulardan organik madde ve azot gideriminde küçük biyofilm antma sistemleri özellikle düşük enerji giderleri ve yetişmiş iş gücü gerektirmemeleri nedeniyle, askıda sistemlere iyi bir alternatif oluşturmakta ve yaygın olarak kullamlmaktadır. Bu çalışmada küçük antma tesislerinin azot giderimi için de kullanılabilmesi için,kavramsal ve deneysel mevcut bilgi birikimi ortaya konmuş ve bu birikimin sistemin tasarımında kullanılabilirliği araştırılmıştır. Birinci bölümde çalışmanın anlam ve önemi ile amaç ve kapsam üzerinde durulmuş; azot gideriminin günümüzde ne kadar önemli olduğu açıklanarak, biyofilmler kullanılarak küçük arıtma tesislerinin azot giderimi için de kullanılabilirlikleri değerlendirilmiştir. İkinci bölümde dünyada yaygm olarak kullanılan çeşitli tipte biyofilm sistemlerinin tanımlan verilmiştir. Üçüncü bölümde biyofilm kinetiği detaylı olarak açıklanmış, biyofilm kinetiğine uygun model yaklaşımlar verilmiş ve biyofilm kinetiğinin azot giderimi açısından reaktör tasarımına uygulanabilirliği üzerinde durulmuştur. Dördüncü bölümde küçük antma sistemlerinde biyofilmlerle azot giderimi tasanmında kullanılan ve sistem performansım etkileyen parametreler ve çevresel etkiler incelenmiş, bu konuda yapılmış olan çalışmalar değerlendirilmiş ve bulguların tartışması yapılmıştır. XI Son bölümünde küçük arıtma sistemlerinin tasarımında kullanılan kinetik ve pratik yaklaşım vurgulanmış ve bu tip sistemlerin tasannu için geçerli yöntemler sunulmuştur.
Among the technologies used in small wastewater treatment plants, biofilm systems contribute a significant part and are a good alternative to other systems in organic matter and nitrogen removal due to their low energy consumption and due to the fact that they don't require skilled operators. The existing theoretical and experimental knowledge about nitrogen removal mechanism in biofilms is given and are presented in such a way that can be used in the design of the small wastewater treatment plants. In the first chapter, the importance and the aim of the study are emphasized. The reason why the nitrogen removal is very important for us and the reason why biofilm systems are suitable for small wastewater treatment plants are given. In the second chapter, the mostly used biofilm systems in the international platform are given and their descriptions are made. In the third chapter the biofilm growth kinetics are defined in detail, the models where biofilm models can be applied are introduced and the applications of biofim kinetics for nitrogen removal to reactor design is investigated. In the fourth chapter the parameters and environmental factors that effect nitrogen removal with biofilms in small wastewater treatment plants are investigated, the studies on this subject are evaluated and the findings are discussed. Xlll In the last section, the kinetic and practical ways to design small wastewater treatment plants are given in the frame of the findings obtained.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Arıtma sistemleri, Azot giderimi, Biyofilmler, Treatment systems, Nitrogen removal, Biofilms
Alıntı