Betonarme Bir Yapının Performans Yaklaşımı İle Güçlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yüceer, Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Sunulan bu tez çalışmasında, bir okul yapısının doğrusal ve doğrusal olmayan analizleri yapılmıştır. Daha sonra yapı perde ilave edilerek güçlendirilmiş ve güçlendirilmiş yapının doğrusal ve doğrusal olmayan analizleri yapılmıştır. Birinci bölüm yapılan genel kabulleri içermektedir. İkinci bölümde, yapı sistemlerinin değerlendirilebilmesi için yapılması gereken ön çalışmalar anlatılmıştır. Üçüncü bölümde, ATC 40 Yaklaşımı, FEMA 356 Yaklaşımı ve Tasarı Deprem Yönetmeliği Yaklaşımı özetlenmiştir. Dördüncü bölümde, mevcut yapının doğrusal analizi yapılmıştır. Beşinci bölümde, mevcut yapının tasarım depremine göre doğrusal olmayan davranışları, ATC 40 yaklaşımının önerdiği kapasite spektrum yöntemi, FEMA 356 yaklaşımın önerdiği yerdeğiştirme katsayıları yöntemi esas alınarak incelenmiş ve performans değerlendirmesi yapılmıştır. Altıncı bölümde, mevcut yapı her iki doğrultuda perde ilavesi ile güçlendirilmiştir. Güçlendirilmiş yapının doğrusal analizi yapılarak, güçlendirmenin etkileri araştırılmış ve yorumlanmıştır. Yedinci bölümde, güçlendirilmiş yapının yakında uygulamaya sunulacak olan Tasarı Deprem Yönetmeliği’nin önerdiği artımsal itme analizi esas alınarak yapılan elastik olmayan performans değerlendirmesi yapılmıştır. Çalışmanın sonunda, mevcut ve güçlendirilmiş yapının doğrusal ve doğrusal olmayan analizle bulunan sonuçlar karşılaştırılmış ve yapının performansı değerlendirilmiştir.
In the present study, first linear and nonlinear seismic analysis of a school are carried out. Then, this school building is retrofitted with the additionally constructed shear walls, and linear and nonlinear seismic analysis of that retrofitted school building are checked out. The first chapter gives general assumptions used. In the second chapter, the preliminary works to evaluate the structural systems are explained. In the third chapter, ATC-40, FEMA-356 and the pushover analysis method proposed by Draft Turkish Earthquake Code are summarized. In the fourth chapter, linear seismic analysis of the existing building is carried out. In the fifth chapter, the structural program is used for the nonlinear analysis of the existing school building to investigate nonlinear behaviour of the structure. In the sixth chapter, the existing school is retrofitted with the addition of the shear walls. Linear analysis of that retrofitted school building is carried out and the effects of the retrofitting are explained. In the seventh chapter, the nonlinear analysis of the retrofitted school building carried out by the pushover analysis method proposed by Draft Turkish Earthquake Code. According to the linear and nonlinear seismic analysis of existing and retrofitted school building, comparative investigation between the analysis results and the performance of the structures is done at the end of this study.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Doğrusal Olmayan Analiz, İtme Analizi, Taslak Deprem Yönetmeliği, Güçlendirme, Nonlinear Analysis, Pushover Analysis, Draft Turkish Earthquake Code, Retrofitting
Alıntı