Uluslararası Değerleme Standartlarının Türkiye’de Uygulanması Sürecinde Gelir Kapitalizasyonu Yaklaşımının İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Onurlu, Özlem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Tez çalışmasının kapsamı doğrultusunda Uluslararası Değerleme Standartları ve ülkemiz koşullarındaki uygulama süreci incelenmiştir. Bu süreçte, standartlar kapsamında tanımlanan değerleme yaklaşımlarının uygulama alanlarında bir farklılık olup olmadığı, varsa bunun nedenleri ve Türkiye’ye özgü karşılaşılan problemler ortaya konmuştur. Tanımlanan değerleme yaklaşımları arasında, ülkemizde kurumsal bir gayrimenkul sektörünün ve gayrimenkule dayalı finansman sisteminin olmamasından dolayı, uygulanabilirliği ve doğru sonuçlara ulaşmada geçerliliği tartışılan bir yaklaşımın varlığı tespit edilmiştir. Bu yaklaşım, gerektirdiği detaylı pazar analizi ve finans disiplinine dayalı hesaplama, yorum sürecinde karşılaşılan problemlerden dolayı ülkemiz değerleme uzmanlarının kullanmaktan kaçındığı Gelir Kapitalizasyonu Yaklaşımıdır. Tez konusunun kapsamı doğrultusunda yaklaşımın metodolojik tanımlaması yapılarak dayandığı kavram ve yöntemler incelenmiştir. Uygulama bölümünde verilen örnek ile yaklaşımın uygulanması ve yorumlanması sürecinde, ülkemiz koşullarında geçerliliği sınanmıştır.
Within the scope of the thesis, IVS and its implementation process in our country has been examined. In addition to the above examination, the problems occurred during the implementation process of IVS in Turkey has also been identified. In Turkey, the validity and the applicability of one of the valuation approaches defined in the IVS is being questioned due to the absence of corporate real estate industry and lack of financial tools. The mentioned approach is income capitalization which most of the Turkish appraisers avoid applying because of detailed market analysis need, calculations based on sophisticated financial discipline and problems attached to the interpretation process. Within the scope of the thesis, conceptual basis and techniques of income capitalization approach has been explored by making a methodological definition. With the sample given in the application section, the validity and applicability of the income capitalization approach has been examined with respect to Turkey’s special conditions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
değerleme, uluslararası standartlar, gelir kapitalizasyonu, valuation, international standards, income capitalization
Alıntı