Kaynak Distorsiyonları Ve Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Altan, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Kaynaklı parçalarda oluşan distorsiyonların önceden tahmini yıllardan beri önemli bir araştırma konusu olmuştur. Yapılan deneysel çalışmalarla bir çözüme ulaşılıp farklı durumların distorsiyonlar üzerine etkileri bulunabilir, fakat deneysel çalışmalar birçok farklı durumun ve karmaşık problemlerin çözümünde yeterli olmamaktadır. Bu bakımdan bu gibi durumlarda bilgisayar teknolojisi kullanılarak sonlu elemanlar metodu ile bununla ilgili yazılımlar kullanılarak çözüm daha çabuk bir şekilde yapılabilir. Bu çalışmada kaynaklı parçalarda oluşan distorsiyonlar araştırılıp incelendikten sonra açısal distorsiyon SEM ile analiz edilmiş, ağız açılarının ve parça kalınlığının eşleşmesiyle elde edilen 25 farklı durum ele alınmıştır. Bu durumların hepsi ayrı ayrı ANSYS bilgisayar paket programında modellenip analizi yapılmıştır. Çıkan sonuçlar bir başka bilgisayar programı olan EXCEL’de grafik haline dönüştürülmüştür. Daha sonra bulunan sonuçlar, bu konuda yapılan araştırmalar ve deneyler sonucu ortaya konan bilgilerle karşılaştırılmış ve sonuçların benzer olduğu görülmüştür.
Prior estimation of distortions formed on welded parts has for years been an important research subject. With experimental researches conducted, one may reach a solution and the effects of different situations on distortions may be found, however different experimental efforts do not suffice in the settlement of many different situations and complicated problems. In this respect, in such occasions, the solution may be accelerated through finite elements method by using computer technology and software related thereto. In this study after searching and examining the distortions in welded parts, the angular distortion is analysed by Finite Element Method, and 25 different positions obtained by matching of edge angles and part thicknesses are taken into consideration. All these positions respectively modeled and analyzed in ANSYS computer program. The obtained results are converted into a graphic in EXCEL, another computer program. Then, these results are compared to the researches and experimentation conducted in this matter and it is seen that the results were similar.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Kaynaklı parçalarda oluşan distorsiyonlar, Sonlu elemanlar metodu, ANSYS bilgisayar programı, ağız açıları, Distortions in welded parts, Finite Element Method, ANSYS computer program, edge angles
Alıntı