Vibe Fonksiyonu Kullanılarak Dizel Motorlarında Yanma Hızının Gürültü Emisyonuna Etkisinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Raşidova, Adolathon
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Lucas İndustriyes Noise Centre tarafından önerilen ölçüm metotlarıyla yapılmış deney sonuçları esas alınarak gürültü formülü elde edilmiştir. Motor gürültüsünün % 80’ni oluşturan yanma gürültüsü silindirdeki basınç artış hızına bağlıdır. İ.İ. Vibe trafından önerilen yanma kanunu (yanma olayı esasında basınç artışını belirleyen yanma hızı) kullanılmıştır. Dizel motorlarının yanma prosesinin özellikleri ifade edilmiş ve Vibe fonksiyonu kullanılan yanma prosesinin hesabı için açıklamalar yapılmıştır. Burada, basınç gradyanını, dolayısıyla, gürültü emisyonunu etkileyen faktörler olan, püskürtme avansı ve yanma karakterini değiştirilerek iş çevrimi hesabı için açıklamalar yapılamıştır. Motorun silidir içi parametrelerinin (sıkıştırma, yanma ve genişleme proseslerinin) ve gürültü şiddetinin “Excel” programında hesabı yapılmıştır. Son bölümde hesap esnasında elde ettiğimiz sonuçları kullanarak çeşitli çalışma rejimlerinde (püskürtme avansını ve yanma karakterini değiştirerek) yanma hızının gürültü emisyonuna etkisi incelenmiştir ve özetler çıkarılmıştır.
In this study the engine noise, that is the major source of vehicle noise, was been explained in a details. Combustion noise that caused by rapid increase in cylinder pressure during the combustion process is 80% of entire engine noise. This part of engine noise has been studied and using the experimental results of noise measured from different types of diesel engines, the formula of combustion noise was been established. We used the Vibe function to estimate the rate of fuel burnt during the combustion. For this function several different circumstances were shown. For each circumstance the burning character m is changing. In the fifth chapter the parameters of working process in cylinder (compression, combustion and expansion processes) and combustion noise was been estimated in “Excel” computer program. In this calculation the data of Dovertech 500 engine was used. Indicate and effective parameters of this engine were calculated as well. If we change two parameters influencing the combustion process: the time of fuel spray and the combustion character we can change the engine performance and noise characteristics of diesel engine. In the last chapter according to the calculations of chapter five the plots of pressure increase rate, cylinder pressure and combustion character were given for each circumstance and in charts the changing values of combustion noise and engine parameters were shown.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Yanma karakteri; Vibe fonksiyonu; Gürültü emisyonu; Yanma hızı; Basınç gradyanı, Combustion character; Vibe function; Noise emission; Combustion speed; Pressure gradient
Alıntı