Hizmet Sistemlerinde Modüler Tasarım: Sigorta Sektörü Uygulaması

thumbnail.default.placeholder
Tarih
Yazarlar
Uğur, Kıvanç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bir hayat sigorta şirketi risk ağırlıklı ürün ailesi için modüler tasarım uygulaması yapılmıştır. Tasarımda literatürdeki farklı yaklaşımlardan derlenen bütünleşik bir yöntem kullanılmıştır. Uzmanlarca yanıtlanan anketlerin sonuçları kullanılarak, incelenen ürün ailesinin modülerliğe yatkınlığı ölçülmüş ve mevcut modülerlik derecesi hesaplanmıştır. Şirketin modülerlik stratejileri belirlenmiştir. Müşterinin sesi tekniği kullanılarak müşteri isteklerinin ağırlıkları tespit edilmiştir. Müşteri istekleri ürün işlevlerine dönüştürülerek, kalite evi yaklaşımı ile analiz edilmiştir. İşlevler arası ilişkiler tanımlanarak bir matris oluşturulmuş, derece sırası algoritması ile çözümü bulunmuş işlevler arası ilişkiler matrisi elde edilmiştir. Bu matristeki gruplardan faydalanarak yedi adet modülden oluşan modüler bir yapı elde edilmiştir. Bu modüllerin özellikleri ve modül tedarikçileri tanımlanmıştır. Objektif matris yöntemi ile yeni tasarımın performansı değerlendirilmiştir. Sonuçta yeni tasarımın uygulanabilir olduğu görülmüştür ve ürün ailesinin toplam performans değerinde yaklaşık %150 oranında bir artış beklenmektedir.
In this study, a modular design is made for the risk products family of a life insurance company. In design, an integrated method, which is compiled from different approaches in the literature, is used. Using the results of the surveys, which are answered by experts, the inclination to modularity of the product family is measured and the current modularity degree is calculated. The modularity strategies of the company are determined. The weights of the customer expectations are determined using the customer’s voice technique. Customer expectations are transformed into product functions and analyzed by the house of quality approach. Defining the relationships between product functions, a matrix is formed. Using the degree rank algorithm, a solution is found for the matrix of relationships between product functions. Making use of the groups in the matrix, a modular structure, composed of seven modules, is obtained. The features of these modules and the module suppliers are defined. The performance of the new design is evaluated using the objective matrix method. As a result it is seen that the new design is applicable and the total performance value of the product family is expected to increase by 150%.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Modülerlik, Modüler Tasarım, Hizmet, Sigorta, Modularity, Modular Design, Service, Insurance
Alıntı