Savunma sanayiinde teknoloji strateji ilişkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
1999
Yazarlar
Mala, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Bu çalışmada global ekonomik dünyada önemi gittikçe artan teknolojinin strateji oluşturma sürecine etkisi ve bu etkinin savunma sanayiindeki yansımaları ele alınmıştır. Teknoloji irdelenirken ana hatlarıyla teknolojinin tanımı yapılıp bu tanımdan hareketle teknolojinin boyutları ve sınıflandırılması ele alındı. Daha sonra ise Teknoloji Ömür Eğrisi, Teknolojik Akış Süreci gibi teknolojinin özünü anlatan ve daha sonra yapılacak çıkarımları destekleyen konular ele alındı. Strateji bölümünde ise genel anlamda bir strateji oluşturma sürecinin içerdiği aşamalar irdelenip çevresel faktörleri genel strateji oluşturma sürecine olan etkisi vurgulanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise teknoloji strateji ilişkisi incelenip bu ilişkinin boyutları, önemi ve endüstriyel değişime olan etkileri vurgulanmıştır. Daha sonra ise savunma sanayii ele alınıp bu sanayiinin kendine özgü karakteristikleri açıklanıp bu karakteristiklere göre araştırma ve geliştirmenin önemi üzerinde özellikle durulmuştur. Bu noktadan hareketle savunma sanayiinin genel bir irdelemesi yapılmış ve araştırma ve geliştirmeye dayanmayan bir savunma sanayiinin diğer sektörlerde olabileceği gibi bir ürün takipçiliği konumunda bulunamayacağı sonucuna varılmıştır. Bunun başlıca nedeni ise savunma sanayii ürününü satın alacak herhangi bir müşterinin eski veya halen yaygın olarak kullanılan bir ürüne yatırım yapmak istemeyeceği zira bu tür bir ürünün zaten hasımlarında bulunma ihtimali varolduğundan müşterinin genel savunma anlayışına büyük bir katkı yapamayacaktır. Sonuç olarak savunma sanayiini faaliyet alanı olarak seçen bir şirket daima en yeni ve taklit edilmesi yoğun bir araştırma ve geliştirme faaliyeti gerektiren ürünlere yönelmek durumundadır zira genellikle müşteriler zaten çok büyük maliyetlere katlanmak zorunda olduklarından, savunma ürünlerinde eski teknolojilere genelde yatırım yapmazlar ki bu da teknoloji neticesinde insan gücünden tasarruf etme anlayışının doğal bir sonucu olmaktadır. Ayrıca savunma sanayii daha öncede belirttiğimiz üzere teknoloji yoğun bir sektör olduğundan yoğun bir eğitilmiş insan gücü ve buna uyum sağlayacak sistemlere gereksinim duyar ki buraya yapılacak yatırımların zaman içinde ülkedeki diğer sanayii dallarına da yayılacağından savunma sanayiine yapılan yatırımlar genel olarak ülkenin teknolojik gelişmişlik düzeyine de katkıda bulunur.
In this study, the effect of technology, which is increasingly important in the global economic world, to the strategy development period and this effect's results are researched. Firstly technology is explained. At this time are also dimensions like the technology life cycle, technology dimensions and the technology flow process exactly explained. The target by this explanaiton was to give a look of some dimension because they are used in the following parts. In the strategy part, a strategy development period's steps are stodied whereby enviromental factors are emphasized. Environmental factors are the most important ones in the strategy devolopment pricess because they can not be controlled by the organization. In the third part, the relation between technology and strategy is examined and dimensions, importance, effects to industrial changes of this relation are explained. In the defence industry part firstly the the dimensions of this industry are explained. At this time mostly the impotance is gicen to the R&D process because the defence industry has a graet need to R&D. The reason is that none of their customers are ready to buy an old product and that is normal because nobody wants to buy such kinds of expensive products in their last period. The customer in the defence industry is generlly somebody or a goverment which wants to decrease human power and that can only be done whith the newest technology because other ones are likely at his enemies. From an other view defence industry is an technology driven sector and this kind of sectors are also in a relation whith other ones. So new technologies which are mostly applied in this sector are quickly transfered to other likewise sectors which gives a technology pump to the general economy of a state. Also the need of educated people which are strictly needed in this sector are during the time transfered to other sectors. As a result investments in defence industry are also investemnt in all sectors because of the near relation between them.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Anahtar kelimeler
Savunma endüstrisi, Strateji, Teknoloji, Defence industry, Strategy, Technology
Alıntı