Ardışık Kesikli Reaktörlerde Sızıntı Sularından Biyolojik Azot Gideriminin Modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ökten, Hatice Eser
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Kemerburgaz Katı Atık Depolama Alanı’ndan kaynaklanan sızıntı sularında yürütülmüş olan arıtılabilirlik çalışmasına ait veriler kullanılarak, modelleme yapılmıştır. Çalışma, yürütülen arıtılabilirlik çalışmasının ikinci safhasını oluşturan, Ardışık Kesikli Reaktörde (AKR) biyolojik azot giderimi için, model yaklaşımlarının belirlenmesi, model yaklaşımlarının sızıntı suyundaki bileşenlere uygulanması, model sonuçlarının eldesi ve model sonuçlarıyla deneysel verilerin karşılaştırmasının yapılması safhalarını kapsamaktadır. Sistem için uygun modellerinin seçimini takiben, model içinde kullanılan birtakım kinetik katsayıların ve dönüşüm oranlarının, iki modeldeki yaklaşım farklılıkları gözönünde bulundurularak, uyumu sağlanmıştır. Daha sonra sızıntı suyuna içsel solunum ve ASM1 modelleri uygulanmıştır. Elde edilen model çıktılarının deneysel verilerle olan yakınsaklığı irdelenmiştir. Sistemde meydana gelen reaksiyonların iyi tanımlanmasıyla deneysel verilere uygunluk sağlanmıştır. Performansın deşarj limitleri açısından iyileştirilmesi amacıyla, işletme sürelerinde değişiklik yapılarak, optimum işletme süreleri belirlenmeye çalışılmıştır.
In this study, modelling is studied by the treatability study data acquired from Kemerburgaz Sanitary Landfill Site. Second step of the treatability study which is carried out in an SBR, is modelled acoording to several steps such as; determination of modelling approaches, supplying the modelling data, application of the model approaches to the leachate components and comparison of the experimental data with the results acquired from modelling study. Following the stage of selection of the appropriate modelling approaches, concurrence of some kinetic coefficients and conversion ratios between two approaches has been supplied. Then, ASM1 and Endogenous Respiration Model have been applied to the system. Comparison between modelling results and experimental data has been done. Model results have fitted well to the experimental data. In order to improve system performance, operational periods have been reset considering the sewer discharge standards.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Ardışık kesikli reaktör, ASM1, İçsel solunum, Modelleme, Sızıntı suları, Sequencing Batch Reactor, ASM1, Endogenous Respiration, Modelling, Landfill Leachate
Alıntı