Radyo Frekanslı Tanımlama (rfıd) Yatırımının Reel Opsiyonlar Yöntemi İle Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Ertay, Tijen tr_TR
dc.contributor.author Güney, Ertuğ tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-06-25 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T07:00:14Z
dc.date.available 2015-05-18T07:00:14Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Net bugünkü değer (NBD) ve iç verim oranı (İVO) gibi iskontolanmış nakit akış (İNA) serilerine güvenen geleneksel değerleme yöntemleri, gelecekteki belirsizliklere karşılık verme yönetim esnekliğinin değerini ihmal etmektedirler. Reel opsiyonlar yöntemi, NBD ve İVO gibi değerleme yöntemlerinin yetersizliklerine bir çözüm olarak geliştirilmiştir. Opsiyonlar genellikle belirlenmiş zaman diliminde ve belirlenmiş fiyattan, taraflardan birinin dayanak varlığı satın alma veya satma hakkına sahip olduğu ancak bu kararında hiçbir yükümlülük taşımadığı iki taraflı bir anlaşma olarak tanımlanır. Reel opsiyonlar, isminden de anlaşılacağı gibi opsiyon teorisini finansal varlıklardan farklı olarak fiziksel ve reel varlıkları değerlemek için kullanır. NBD gibi geleneksel değerleme yöntemleri RFID yatırımlarındaki esnekliğin değerini ihmal etmektedirler. Tipik bir RFID yatırım projesi dikkate değer başlangıç harcaması gerektirmektedir ve genellikle bu harcama kısmen veya tamamen geri döndürülemez yapıdadır. Buna ilaveten RFID yatırımları çoğunlukla yüksek ekonomik ve teknik belirsizliğe sahiptir. Tüm bu karakteristikler reel opsiyonlar yöntemini RFID yatırım projelerinin değerlendirilmesi için en uygun yöntem yapmaktadır. Bu çalışmada barkoda dayalı mevcut ürün takip sisteminde sorunlar yaşayan bir tekstil firması için geliştirilen RFID sistemi yatırımı reel opsiyonlar yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. İlk olarak, firmanın barkoda dayalı mevcut ürün takip sistemi ve bu sistemin sorunları incelenmiştir. İkinci olarak, geliştirilen RFID sistemi ve bu sistemin olası faydaları incelenmiştir. Üçüncü olarak, RFID sistemi yatırımı klasik NBD yöntemi ve reel opsiyonlar yöntemi ile değerlendirilmiştir. Buna ilaveten yöntemler birbirleri ile karşılaştırılmışlardır. Reel opsiyonlar yöntemi ile yatırımın değerlendirilmesinde Black-Scholes modeli ve binom ağaçlar modeli karşılaştırmalı olarak kullanılmıştır. Ayrıca RFID sisteminin hangi ürünlerde uygulanacağı irdelenmiştir. Bundan başka reel opsiyon değerini etkileyen model parametreleri için duyarlılık analizi gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, RFID sistemlerinin katma değeri yüksek ürünlerde uygulanması gerekliliğine ve yatırım kararı üzerinde en etkili parametrenin yatırım maliyeti olduğuna ulaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The traditional valuation methods relying on a discounted cash flow series, such as net present value (NPV) and internal rate of return (IRR), ignores the value of managerial flexibility to react to future uncertainties. Real options method was developed, as a response to the inadequacy of evaluation methods such as NPV and IRR. Options are generally defined as a contract between two parties in which one part has the right but not the obligation to do something, usually to buy or sell some underlying asset for a specified exercise price within or at a specified time. Real options, as its name implies, use options theory to evaluate physical or real assets, as opposed to financial assets. The traditional valuation methods such as NPV neglect the value of flexibility in RFID investment. A typical RFID investment project requires significant initial outlay and is generally irreversible or partially irreversible. In addition, RFID investments usually have huge economic and technical uncertainties. All these characteristic make real options method an appropriate method in evaluating RFID investment projects. In this study, real options method is used to analyze the RFID system investment is developed for a textile firm which has trouble with existing product monitoring system based on barcode. First of all, firm’s existing product monitoring system based on barcode and its problems are examined. Secondly, the developed RFID system and its probable benefits are examined. Thirdly, the RFID system investment is evaluated with classical NPV method and real options method. In addition the methods are compared with each other. Black-Scholes model and Binomial model are used comparatively in investment valuation with real options method. Besides RFID system apply for which products are examined. Furthermore, sensitivity analysis is realized for model parameters which affect real option value. As a result, we reached that the RFID systems are applied on high value added products as a requirement and the most influential parameter on investment decision is investment cost. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2077
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Reel Opsiyonlar tr_TR
dc.subject Radyo Frekanslı Tanımlama tr_TR
dc.subject RFID tr_TR
dc.subject Tekstil tr_TR
dc.subject Real Options en_US
dc.subject Radio Frequency Identification en_US
dc.subject RFID en_US
dc.subject Textile en_US
dc.title Radyo Frekanslı Tanımlama (rfıd) Yatırımının Reel Opsiyonlar Yöntemi İle Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluating The Radio Frequency Identification (rfid) Investment With Real Options Method en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
8551.pdf
Boyut:
3.77 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama