Türk İnşaat Sektöründe Kültür Ve Kültürel Farklılıklar

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akıner, İlknur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
İnşaat endüstrisindeki küresel rekabet kültür ve kültürel farklılıklar konusunda yapılan çalışmaları ivmelendirmiştir. Günümüzde, gelişmekte olan bir çok ülke ve Avrupa, kendi içinde ve uluslararası alanda rekabet avantajı elde edebilmek ve inşaat endüstrisindeki potansiyel anlaşmazlık ve uyum alanlarını belirleyebilmek amacıyla, bir kültürel profil modeli geliştirmeye odaklanmışlardır. Ancak, Türk inşaat endüstrisi bu tür çalışmalardan yoksundur. Bu doktora tez araştırması inşaat endüstrisindeki kültürel farklılıklara açıklık kazandırmayı amaçlamaktadır. Araştırma, Türk inşaat endüstrisinden seçilmiş meslek gruplarının kültürel profilini oluşturmaya yöneliktir. Örneklem, inşaat mühendisliği ve mimarlık disiplinlerine odaklanmıştır. Bu araştırmanın bulguları Türk inşat sektörünün kültürel profili hakkında bir model oluşturarak, ülke içinde ve uluslar arası düzeyde bir karşılaştırma yapmayı da sağlamaktadır.
Global competition in the construction industry has accelerated the studies on culture and cross-cultural diversities. Recently, most of the developing countries and the Europe were targeted to develop a cultural profiling model for the construction industry in order to gain competitive advantage both domestic and international levels, and to identify potential areas of conflict and harmony between construction participants. However, the Turkish construction industry is in the lack of cultural studies. This PhD dissertation research aims to clarify the cultural diversity in construction industry. Research, concerns to establish cultural profiles of selected groups of professional actors within the Turkish construction sector. The sample was targeted at the professional disciplines of civil engineering and architecture. The findings of the research provide a cultural profiling model for the Turkish construction sector and a cross-cultural comparison both in domestic and international levels.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Kültür, Kültürel farklılıklar, Türk inşaat sektörü kültürü, meslek kültürü, Culture, Cultural Diversity, Turkish construction sector culture, Occupational culture
Alıntı