Türkiye İmalat Sanayi İşletmelerinde Üretim Yönetimi Uygulamaları Ve Kullanılan Teknikler

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ertuğ, Z. Başak
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu tez kapsamında üretim yönetimi ve önemli üretim yönetimi teknikleri hakkında çeşitli kaynaklardan araştırma yapılarak bu kavramlar hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmada incelenen üretim yönetimi tekniklerinden talep tahminleri, üretim planlama ve kontrolü, malzeme yönetimi ve stok kontrol sistemleri ile kalite kontroldür. Bu teknikler hakkında bilgi verirken kavramlar açıklanmış, tekniğin amaçlarına ve önemine, nasıl kullanıldığına, varsa sınıflandırmalarına ve uygulama yöntemlerine değinilmiş, şekiller ve tablolarla açıklanmıştır. Toplanan bu bilgiler doğrultusunda üretim yönetimi teknikleri uygulamaları ile ilgili bir anket hazırlanmış ve Türkiye’nin en büyük 500 firmasının açıklandığı listeden seçilen üretim yapan 300 tanesine gönderilmiştir. Toplanan veriler SPSS 10.0 for Windows programının da yardımıyla değerlendirilmiş, grafik ve tablolar yardımıyla açıklanmıştır. Bu değerlendirme sonucu elde edilen verilerle Türkiye’de üretim yapan işletmelerin üretim yönetimi tekniklerine ne kadar önem verdikleri ve nasıl uyguladıkları hakkında sonuçlar elde edilmeye çalışılmış ve yorumlar yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, ankete katılarak bu araştırmaya katkıda bulunan ve sonuçların kendilerine bildirilmesini isteyen firmalara özet halinde gönderilerek bu çalışmadan yararlanmaları sağlanacaktır.
In this thesis, it has been tried to give the informations on the knowledge and major techniques of production management. In this study, the techniques to be surveyed include purchasing previsions, production planning and control, material management, inventory control and also quality control. While giving the information on the techniques, these concepts have been explained according to their aims and importance. How to be used, if exists, the classification and the application methods with graphics, charts and tables. According to the information collected from different sources, a survey has been prepared related to the production amangement techniques and applications. This survey has been sent to 300 companies chosen from the top 500 in Turkey. Information collected with correlation of SPSS 10.0 for Microsoft Windows have been evaluated and explained with the help of graphics and tables. After making this evaluation with the answers given to the survey, it has been tried to give comments by getting results on how the companies in Turkey give importance on production management techniques. The results of the survey have been sent to participated companies that have wished to be informed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Üretim yönetimi, Kalite, Stok, Malzeme yönetimi, Talep, Production management, Forecasting, Quality, Inventory, Materials management
Alıntı