Prefabrike Yapı Tasarımında Taşıyıcı Sistem Düzenleme Esasları

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-05
Yazarlar
Başkan, Tolga
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Teknolojik ve toplumsal gelişmeler sonucu yapı alanında da yeni inşaat sistem arayışları doğmuştur. Bu doğrultuda önceden üretme ve seri üretim çözümlerine gidilerek standartlara uygun, yüksek kalite ve denetime imkan veren prefabrikasyon uygulamaları başlamıştır. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de prefabrike betonarme sistemlerin kullanımı hızla yaygınlaşmaktadır. Bu çalışmada, prefabrike yapıların sunduğu avantajlar ve dezavantajlar, prefabrike elemanlar ve bunların oluşturduğu taşıyıcı sistemler, bu sistemlerden en yaygın olarak kullanılan prefabrike çerçeve sistemler ile panolu sistemler incelenmiş, tasarımında TS 9967’de belirtilen hükümlere yer verilmiştir. Prefabrike yapı tasarımında en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan birleşim bölgeleri üzerinde durulmuş ve bazı örnekler verilmiştir. Prefabrike yapıların deprem davranışları, depremin yapılar üzerindeki etkisi, oluşan hasarlar ve onarım/güçlendirme yöntemleri ele alınmış ayrıca son deprem yönetmeliği olan DBYBHE 2007’deki esaslara uygun olarak iki yapı örneği incelenmiştir.
As a result of the technological and public developments, the new construction system searches have appeared. In this respect, by prefabricating and serial production solutions, in proper standards the prefabrication applications that enable high quality and supervision have been started. As in the whole world, in our country the use of prefabricated systems were become commonplace. In this study, the advantages and disadvantages of prefabricated structures, prefabricated elements and prefabricated structural systems which formed by these elements, prefabricated frame structures and prefabricated panel structures which most widely used were investigated, the design principles denoted in TS 9967 were discussed. Connections, the most remarkable place of the prefabricated structures were emphasized and some examples were given. The behaviour of the prefabricated structures under the influence of earthquake, effect of the earthquake on structures, damages appeared and strengthen/repair concepts were emphasized and also two structure examples were studied according to the last earthquake guide DBYBHE 2007.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Prefabrike yapı, Çerçeve sistem, Panolu sistem, Birleşim, Prefabricated Structure, Frame System, Panel System, Connection
Alıntı