İlköğretimde Müzik Eğitimi İle İlgili Yaklaşımlar Hakkında Genel Bir Değerlendirme

thumbnail.default.alt
Tarih
2000
Yazarlar
Toksoy, Atilla Coşkun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Müzik eğitimi; günümüzün gelişmiş ülkelerinde, kendi alanı içerisinde, ayrı bilimsel değere sahip, eğitici, paylaşımcı ve birleştirici, özellikler taşır. Bu eğitim çocuğa güven, başarı ve sorumluluk duygularını aşılayan, mantıklı düşünmeye yardımcı olan sezgi yetisini de güçlendirerek olayları daha iyi duyumsamasını sağlayan bir yapıya sahiptir. Bu özellikleriyle genel eğitimin parçası olan müzik eğitimi, çocukların kişilik gelişmelerini etkileyerek, nitelikli bir bakış açısı kazanmalarım sağlayacaktır. Bu hedefe ulaşabilmek için, çocuğun algılama düzeyinin en yüksek olduğu erken yaşlarda müzik eğitimine başlanmalıdır. İlköğretim de müzik dersinin amacı; müzisyen yetiştirmek değil müziği seven, iyi müziği tanıyıp ayırt edebilen, müziği hayatının bir parçası haline getirmiş bireyler yaratmaktır. Sağlıklı bir toplum için konunun önemi saptanarak gelişmiş ülkelerde ki yenilikler ile bilimsel gelişmeler izlenmeli ve toplum bu konuda bilgilendirilmelidir. Ülkemizde ilköğretim kurumlarında müzik zorunlu ders olarak yer almaktadır. Bununla beraber, okullarımızda halen çağdaş düzeyde müzik eğitimi yapıldığını söylemek mümkün değildir. Çalışmada eğitim ve öğretimdeki temel kavramlar üzerinde durulmuş ülkemizdeki müzik öğretim programları ve müzik ders kitapları incelenerek, başlıca sorunlara değinilmiştir. Kişisel saptamalardan çok, bu konuda ki yayınlar araştırılmış, konuyla ilgili eğitimcilerin görüşlerine başvurulmuştur. Gözlem, inceleme ve araştırma metodları kullanılmıştır. Araştırmada; gelişmiş ülkelerde ki yaklaşımlara örnek teşkil etmesi amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri 'nde ki bilimsel çalışmalara geniş yer verilmiştir. A.B.D. 'nin müzik eğitimi konusunda ki felsefesi; elindeki kaynaklardan eğitime ve bilimsel çalışmalara önemli bir pay ayırarak, gelişmenin sürekliliğini ve kalıcılığını sağlama yönündedir. Ayrıca bu ülkede konuyla ilgili yabancı kaynaklı metodlar alınarak geliştirilmiş ve ulusal eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmıştır. Günümüzde müzik eğitimi, müziksel işlevlerinin yanısıra sosyo-politik işleviyle de değerlendirilmektedir. Bugün müzik eğitimi, dünya uluslarının birbirleriyle olan kültürel farklılıklarının tanımasında ve bu yolla evrensel bir hoşgörü geliştirilmesinde bir araç olarak görülmektedir. UNESCO'nun himayesi altında kurulan İSME (International Society for Music Education / Uluslar arası Müzik Eğitimi Cemiyeti), bu yönde çalışmalar yapan kuruluşların başında gelmektedir. Bu çalışmalarda, gelişmiş ülkelerdeki yaklaşım ve metodların dışında, ISME'nin Uluslar arası müzik eğitimindeki rolü, amaçları, yaptığı çalışmalar ve İSME ile bağlantılı olan ulusal kuruluşlar incelenmiştir. Araştırmada ortaya konan tüm çaba ve yaklaşımlar değerlendirilerek, müzik eğitimi alanında bilimsel çalışmalar yapanlara, değişik bir bakış açısı getirilmeye çalışılmıştır.
Education, which is a science, is a concept that has been used in our language since 1940s. On scientific fields education is called 'pedagogy'. In that context, education itself expresses a discipline of science. There fore many branches of science deal with education. They all are called as Educational Scienses. It's an undoubtable reality that music influence nearly all of the educational sciences. If the child is grown up with music, he can stand on his legs in the battle field of life. Starting from the very early ages, even from the birth, the baby has an interest and talent towards the musical sound because baby is brought up with the lullabies and songs of mother. Therefore, the art of music, which expresses our emotions thoughts and impressions by using sound and rhythm, is a leading and effective activity in all kindergarten programmes. In a daily programme of a kindergarten music has the major place. Musical activity influences the child's phonology and his language acquiring. It also helps children to develop a special response towards rhythm. Music makes children feel belonged to a group and the cooperation. It also helps children to express themselves. It has great importance of child's being sociable and gives them the feeling of trust and success. Briefly, music socializes the child. The purpose of music education in primary education is not to create professional musicians; but to create individuals who like music, who can recognize and differentiate good music from the rest, who can make music a part of their lives. Principally; music lessons should be in the well-decorated music classrooms. If this is not possible providing the materials needed, the lesson can be hold in any suitable place. The music lesson has many target points. Some of them as follows: -to have the basic musical knowledge, -to know the sounds with their own basic specialities, -to percieve the basic relationship between the sounds, -to learn the princibal elements of music, -to have an idea about musical instruments, -to get in touch with the other people via music, -to use language properly when singing, -to write musical printing correctly, -to read musical printing correctly, -to goin a multi-dimensional and tokerated musical understandig, -to develop a special musical personality and so on. In our country, music is one of the mandatory classes in elementary education. Even though, it is possible to say that the level and quality of the music education is modern and contemporary. The lesson has a spesific programme which includes an eight year musical education. The programme is formed of three main parts considering the physical conditions of the institutions and the musical evolution of students. The first period means the first three years. (Classes 1.2.3.) the second period (classes 4.5) and the thirt period is the last three years (classes 6.7.8.). This music programme based on a common musical repertory which has significant examples of main music types in Turkey. It also keeps the national thought fresh via selected songs. It is stated in the programme that the music is going to be analysed with all of it's points we face in life. Therefore the child will be grown up with all of his emotional dynamic and comprehensional behaviours as a whole Here we can say some of the pecularities that music gives the child. For instance, they can have both single and multi-sounded national song repertory. They can improve their creativity and talent of expression. They can make richer their social life in or out school. They can have the willing and habit of using the music as a pastime activity. They can have the knowledge of world - wide and national musical values. As it can be understand from the explanation above, tha child has a great interest and love towards music. There fore, it mustn't be used just as singing and listening to music. For a healthy society, the importance of this issue should be emphasized, and the novelties as well as scientific developments in developed societies should be watched carefully, and the society should be warned about it. In this work, the emphasis is given on the concepts of education and instruction; by examining the music education programs and texbooks, we touched upon basic problems of elementary school music education. Observation, examination and research methods are used. Although age groups and musical development are examined separately, elementary education is taken as a whole. Within this research, scientific researches from USA take a significant place in order to provide an example of approach in developped countries. The philosophy of music education in USA aims to make the development continous as well as permanent by allocating a significant share of its resources along with scientific works. Also, USA took a lot from foreing music methods and adopted them in a way to satisfy the needs of its own educational needs. xi Today's music education, is evaluated here with its social as well as political function salong with musical functions. Today music education is considered to be one of the most efficient tools in making world nations learn about their differences and this way, developing an international understanding and tolerance. ISME (International Society for music education), which is founded under the protection of UNESCO is one the most prominent organization doing work in this direction. We think that with the kinds of work conducted in USA and the aims of ISME, the evaluation of world music politics would bring a new and different perspective to those interested in music education. But it is very impotrant not to forget that in order to solve the problems with all their backgrounds and to make the music education healtier, it is necessary to make the society aware of the issue along with directors and educators
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2000
Anahtar kelimeler
Eğitim ve Öğretim, Müzik, Ders programları, Müzik eğitimi, Sanat eğitimi, İlköğretim, Education and Training, Curriculum, Music education, Art education, Primary education
Alıntı