Pamuklu örme kumaşların reaktif baskısı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kalav, Berdan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, örme kumaşlar üzerine kıvamlaştırıcı olarak sodyum aljinat kullanılarak reaktif baskı çalışması yapılmış; üre ve ludigol konsantrasyonları değiştirilerek baskı çalışmaları tekrar edilmiş ve bunun renk verimine etkisi incelenmiştir. Ayrıca, baskı işleminin önemli bir parametresi olan rakle pasaj sayısı da değiştirilerek söz konusu parametre üzerindeki etkisi incelenmiştir. Baskı sonrasında, buharlı ve ısıl olmak üzere iki farklı fikse yöntemi uygulanmış; bu işlemlerin süreleri değiştirilerek renk verimi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Sentetik kıvamlaştırıcı kullanılarak hazırlanan pat ile yapılan baskılara ise sadece fikse işlemleri uygulanmış; işlem süresinin renk verimine etkileri incelenmiştir. Yıkama, sürtme, ışık, su, ter haslıkları değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda üre ve ludigol konsantrasyonlarının, rakle pasaj sayısının ve fikse şartlarının renk veriminde etkili olduğu gözlenmiştir. Kıvamlaştırıcı tipinin haslıklar üzerinde etkili olduğu görülmüştür.
In this study, knitted cotton fabrics were printed with reactive dye pastes prepared with sodium alginate. The pastes were prepared with different urea and ludigol concentration. The effects of the variations in the concentrations to the color yield were examined. In addition, the effect of squeegee number, which is the important parameter of the printing, was also examined. Two fixation processes, namely steam fixation and thermo fixation, was applied to the printed fabrics with different fixation times and the effect of latter was examined. The paste that is prepared with synthetic thickening agent was applied to the fabric in order to make comparison. However these prints were applied only fixing processes with different process times. Washing, crocking, light, water, perspiration fastnesses are also evaluated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Pamuk, Baskı, Reaktif Boyarmadde, Renk Verimi, Cotton, Printing, Reactive Dyestuff, Color Yield
Alıntı