Metalokarben Bileşikleri İle Heterosiklik Bileşik Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-06-30
Yazarlar
Tarakçı, Nurdan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
a,b-Asetilenik karbonil bileşikleri geçiş metali katalizörleri varlığında diazo bileşikleri ile verdikleri reaksiyonlar sonucunda heterosiklik bileşikleri oluşturabilmektedirler. Bu tez çalışması kapsamında a,b-asetilenik karbonil bileşiklerinin bakır(II) katalizörleri varlığında dimetildiazomalonat ile verdiği reaksiyonlar incelenmiştir. Dimetildiazomalonat bileşiği, bakır(II) katalizörü varlığında karbenoid kararlı arayapısına dönüşür. Oluşan karbenoid, a,b-asetilenik karbonil bileşiklerinde bulunan karbonil fonksiyonunun oksijen atomuna elektrofilik katılarak ilid arayapısını oluşturabilir ve a,b-asetilenik karbonil bileşiğinde bulunan çoklu bağ üzerinden halka kapanması gerçekleşebilir. Aynı zamanda a,b-asetilenik karbonil bileşikleri, karben ve üçlü bağ arasında gerçekleşebilecek olan [2+1] çeletropik reaksiyonlar sonucu siklopropen türevlerini ve karbenin 1,3-dipolar yapı olarak a,b-asetilenik karbonil bileşiğinin karbonil fonksiyonu ile etkileşimi sonucu [3+2]-halkakatılması reaksiyonlarını da verebilirler. Bu tez çalışmasında a,b-asetilenik aldehit ve esterler ile dimetildiazomalonatın bakır(II) katalizörlüğünde verdiği reaksiyonlar incelenmiş ve elde edilen yapılar tanımlanmıştır.
It is possible to obtain heterocyclic compounds from the transition metal catalyzed reactions of a,b-acetylenic carbonyl compounds and diazo compounds. In this study, reactions of a,b-acetylenic carbonyl compounds and dimethyldiazomalonate with copper(II) catalyst were investigated. In the presence of copper(II) catalyst, dimethyl diazomalonate is transformed into stable carbenoid intermediate. This intermediate can give electrophilic addition reaction on the carbonyl oxygene to generate ylide intermediate and 1,5-electrocyclization can occur over the triple bond of the a,b-acetylenic carbonyl compound. a,b-Acetylenic carbonyl compounds may also give [2+1] cheletropic reactions between carbene and triple bond to form cyclopropene derivatives and [3+2] cycloadditions reactions between carbonyl group of the a,b-acetylenic carbonyl compounds and carbene as 1,3-dipolar structure. In this study reactions of a,b-acetylenic kethone and ester compounds and dimethyldiazomalonate with copper(II) catalyst were investigated and the obtained compounds are identified.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Asetilenik karbonil bileşikleri, diazo bileşikleri, karbenoid., Acetylenic carbonyl, diazo compounds, carbenoid.
Alıntı