Diels-alder Reaksiyonları İle Tek Adımda Aşı Polimerleri Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-06-17
Yazarlar
Yiğit, İpek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada temel olarak Halka-Açılma Metatez Polimerizasyonu (ROMP) ve Diels-Alder reaksiyonları gerçekleştirilerek tek adımda değişik kompozisyonlarda ve yapılarda aşı kopolimerleri sentezlenmesi amaçlanmıştır. Bu tezde, ilk aşamada antrasen fonksiyonlu okzanorbornen monomeri oda sıcaklığında diklorometan içerisinde birinci jenerasyon Grubbs katalizörü kullanılarak Halka Açılma Metatez Polimerizasyonu ile polimerleştirilip poli(okzanorbornen) (PONB) kopolimeri elde edilmiştir. Maleimid uç fonksiyonlu polimerler PMMA-MI ve PtBA-MI ise Atomik Transfer Radikal Polimerizasyonu (ATRP) yöntemi ile sentezlenmiştir. Poli(etilenglikol ) (PEG) ise esterleşme reaksiyonu ile maleimid fonksiyonlandırılmıştır. Poli(ε-kaprolakton) (PCL) ise Halka Açılma Polimerizasyonu (ROP) yöntemi ile sentezlenmiş ve esterleşme reaksiyonu ile maleimid fonksiyonlandırılmıştır. İkinci aşamada poli(okzanorbornen) (PONB) kopolimerinde bulunan yan fonksiyonlara tek aşamada 3 farklı maleimid uç fonksiyonlu polimer takılarak aşı kopolimerler sentezlenmiştir. Bu amaçla, PMMA, PEG ve PtBA veya PMMA, PEG, PCL'den oluşan 3 farklı polimer sistemi PONB kopolimerine tek aşamada toluen/dioksan karışımı içerisinde aşılanmıştır ve sırasıyla poly(okzanorbornen)-g-PEG-PtBA-PMMA veya poli(okzanorbornen)-g-PEG-PCL-PMMA aşı polimerleri sentezlenmiştir.
In first part of this study; anthracene-functionalized oxanorbornene monomer were polymerized via ring opening metathesis polymerization (ROMP) using the first generation Grubbs' catalyst in dichloromethane at room temperature and then maleimide end-functionalized polymers, PEG-MI, PMMA-MI, and PtBA-MI were synthesized via ATRP and Poly(ε-caprolactone) PCL was synthesized via Ring Opening Polymerization (ROP) and maleimide functionalized via esterification reaction. In the second part of this study, PMMA-MI, PEG-MI and PtBA-MI or PCL-MI are grafted to these ROMP copolymers for the first time in a one-pot fashion via Diels-Alder reactions in toluene/dioxane mixture  to create corresponding graft copolymers poly(oxanorbornene)-g-PEG-PtBA-PMMA or poly(oxanorbornene)-g-PEG-PtBA-PMMA.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Halka Açılma Metatez Reaksiyonları, Aşı Polimerler, Diels-alder Reaksiyonları, Halka Açılma Polimerizasyonu, Ring-opening Metathesis Polymerization, Graft Polymers, Diels-alder Reactions, Ring-opening Polymerization
Alıntı