Mimari Betonda Renk Ve Doku

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Terzi, Fatih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Mimari beton deyimi ile üretilen beton veya betonarme elemanın dış yüzeye yansıması, yapı dış kabuğunda bir kaplama tabakası kullanılmadan görünür hale gelmesi durumu ifade edilmektedir. Mimari betona pigmentler katılarak renk ve doku vermek mümkündür. Yapılan çalışmanın birinci bölümünde, renk ve renk özellikleri diğer konulardan bağımsız olarak incelenmiştir. İkinci bölümde ise rengin, mimari tasarım içindeki yeri, günümüz mimarisinde hangi renklerin hangi sebeplerle kullanıldığı ve bu anlayışın tarihsel süreç içindeki gelişimi ortaya konulmuştur. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde ise mimari beton ve pigment katkısıyla renklendirilmesi konusunda yapılan araştırmalar yer almaktadır. Mimari beton üretiminde betonun renklendirilmesi için pigment veya pigmentli beton katkı kullanımı en yaygın yöntemlerden biridir. Pigmentlerin beton üretiminde değişik oranlarda kullanıldığı, yüksek oranlarda pigment kullanımının ise beton özelliklerini olumsuz yönde etkileyebileceği bilinmektedir. Bu nedenle yapılan çalışmanın son bölümünde; çimento ağırlığına kıyasla değişik oranlarda inorganik toz pigmentlerin harç ve beton özelliklerine olan etkisi; renk katkısı, yani pigment kullanılmadan üretilen harç ve betonların özellikleriyle karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Deneylerde 4 x 4 x 16 cm boyutunda prizmatik örnekler üzerinde ultrases hızı, eğilme-çekme, basınç dayanımı deneyleri ile birlikte priz süresinin tayini, rötre, kılcallık katsayısı tayini gibi fiziksel deneyler de yapılmıştır. Deney serilerinden ayrılan belli örnekler üzerinde U.V deneyleri yapılarak kullanılan pigmentlerin renk sabitliği araştırılmıştır ve elde edilen tüm sonuçlar grafikler halinde karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.
Architectural concrete as discussed here is concrete which is exposed as an interior or exterior surface in the completed structure, which contributes to its visual character. There is a possibility of pigment, colored aggregate or colored cement usage for the production of architectural concrete. In the first part of the work; colour and colour properties were investigated independently from the other parts. In the second part; the role of colour in architectural design, the reasons for which colour is used in architectural design and its historical development are investigated. The topics about architectural concrete and colouring it by using pigments are investigated in the third and the fourth parts. Most common way for coloring system is the usage of pigments or pigment added cements. There are some possible side effects of high ratio pigment usage in the production of concrete and mortars. In this research, the effects of inorganic pigments to the concrete were investigated. For this purpose, on the 4 x 4 x 16 cm prismatic specimens comparatively, flexural strength, compressive strength, capillarity coefficient, ultrasound velocity and free shrinkage tests were conducted. Also, the effect of U.V on the colour fastness were investigated. And all the results are given in a comparative way by using tables and graphs.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Mimari beton, Mimaride renk, Dokulu beton, Pigment, Architectural concrete, Color in architecture, Textured Concrete, Pigment
Alıntı