Yapıların Çocuk Sağlığı Üzerinde Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kuşaslan, Arzu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
1980’den beri dünya ekonomisinin, politikasının, kültürünün çok boyutlu birleşimi çevre ve sağlık dinamiklerini değiştirmiştir. Çocuklar zamanlarının çoğunu konutta ve okul öncesi eğitim kurumlarında geçirdiklerinden bu yapılardan kaynaklanan hastalıklardan yetişkinlere göre daha çok etkilenirler. Çağımızın teknolojik gelişmelerine bağlı olarak çocukların yapılarda karşılaştıkları sağlık riskleri değişmiştir. Tez çalışmasının amacı, yapı fiziksel iç çevrenin çocuk sağlığı üzerine etkilerini ortaya koyabilmektir. Çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde, sürdürülebilir çevre için çocuk sağlığı ve çevrenin önemi anlatılmıştır. Tezin ikinci bölümünde, yapıların fiziksel iç çevre özellikleri incelenmiştir. Tezin üçüncü bölümünde, çocukların yetişkinlere göre daha hassas olma nedenleri araştırılmıştır. Çocukların fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik farklılıkları incelenmiştir. Dördüncü bölümde, konut ve okul öncesi eğitim kurumlarında fiziksel iç çevrenin çocuk sağlığı üzerine etkileri araştırılmıştır. Çocuk sağlığı risk değerlendirme modeli önerilmiştir.
Since 1980, the multidimensional combination of the world’s economy, politics and culture has changed the dynamics of the environment and the health. Mostly, children waste their time at home and pre-school education institutes in comparison to adults. Thus, they were more affected by the disease sourced from this building. The health risks which children come face to face, alter depend on the technological development. The aim of this study of thesis is, to expose the negative effects of the diseases which are the results of physical features of indoor environment of house and pre-school education institutes on the children’s health. The study consists of four main sections. In the introductory section, importance of children’s health and environment for sustainable environment is desciribed. In the second section, the physical features of indoor environment of building are searched. In the third section, the reasons of the more sensitivity of the children according to the adults is searched. Children’s physical, psychological and social differences is explained. In the fourth section, The effects of physical features of indoor environment of house and pre-school education institutes on the health of children are investigated and the causes of the diseases on the children are examined. The model of child health risk assessment is proposed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
yapı, çocuk, sağlık, hastalık, risk, building, child, health, disease
Alıntı