Yapılarda Sismik İzolasyon Ve Yeni Bir Performans Kavramı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yüce, İbrahim Engin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, öncelikle sismik izolasyonun çıkış noktası olan “yüksek periyot-düşük deprem etkisi” ilişkisi farklı depremlere ait ivme spektrumları ile gösterilmiş, böylece sismik izolatör kullanımının yapı üzerindeki temel etkisi özetlenmiş ve yapıların periyot değişimleri ile yapıya etkiyen deprem kuvvetleri arasındaki ilişki gösterilmiştir. Ardından tek serbestlik dereceli ve çok serbestlik dereceli sismik izolasyonlu yapıların modal analizi ile ilgili hesaplar detaylı olarak sayısal örneklerle gösterilmiştir. Daha sonra sismik izolasyonlu bina türü yapıların analizi için farklı deprem etkilerinin tanımlandığı 16 elemanlı iki boyutlu bir sınıflandırma tablosu meydana getirilmiştir. Ardından da yapıların R katsayılarının tayin edilmesi için kullanılan yönetmelikteki tabloya alternatif olarak süreklilik arz eden ve fonksiyonlarla grafiksel olarak ifade edilebilen yeni bir R tablosu elde edilmiştir. Son olarak önceden oluşturulmuş olan R tablosundan önem arz eden dört farklı nokta seçilmiştir. Dörder yapı da farklı tipteki izolatörler kullanılarak analiz edilmiş ve sonuçlar her yapı için ayrı ayrı grafiklerde “periyot-tasarıma esas taban kesme kuvveti” ilişkisini gösterecek şekilde ele alınmıştır. Daha önce tanımlanmış olan yapı performans tablosundan seçilen dört performans seviyesi için aynı analizler tekrar yapılmış ve neticede dört farklı yapının dört farklı performans seviyesinde sismik izolasyon davranış fonksiyonları oluşturulmuştur. Son olarak bu yapıların ankastre haldeki tasarıma esas taban kesme kuvvetleri de bu grafiklerde birer doğru ile gösterilmiştir.
In this study, first of all, the relation between high period and low earthquake force is shown by the examples from the acceleration spectrum of recent earthquakes. By this way, the effects of base isolation on a structure and the relation between the period of the structures and the acting force are shown. After that, a classification table is prepared on the analysis of the base isolated structures. Then a new continuous graphical definition is made for defining the R. Thereafter, all four different points on this graphic is selected. These four different structures are analyzed by using different types of base isolation devices. The results are drawn separately and the seismic behavior functions are made separately for these structures. Lastly, the fixed base shear forces are drawn on the same graphics.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Sismik izolasyon, Performans, Yapı davranış katsayısı, Seismic isolation, Performance, Structural behavior coefficient
Alıntı