Sekiz Katlı Mevcut Bir Betonarme Binanın Hastane Olarak Kullanılmak Üzere Deprem Yönetmeliği’ne Göre Kontrolü Ve Güçlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sevengil, Volkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, mevcut bir betonarme yapının 1997 Deprem Yönetmeliği ne göre kontrolü ve hastane olarak güçlendirilmesi konusu incelenmiştir. Yapının deprem yükleri etkisindeki davranışını incelemek için, deprem yönetmeliğinde anlatılan Eşdeğer Deprem Yükü yöntemine göre deprem kuvvetleri ve ek dış merkezlik etkisi sonucu oluşan momentler hesaplanmıştır. Bulunan bu değerler, SAP2000N programında modellenen yapıda ağırlık merkezine atanmış, çeşitli yük birleşimleri çerçevesinde analiz yapılmıştır. Düzensizlikler ve göreli kat ötemelerinin kontrolünde ise yapının rijitliğinin arttırılması gerektiği görülmüştür. Mevcut yapıya her iki doğrultuda da yapının mevcut mimarisini bozmamaya özen göstererek rijitliği arttırıcı perdeler eklenmiş güçlendirilen yapının her katı tekrar hesaplanmış ve yeniden dinamik analiz yapılmıştır. Sonuç olarak, mevcut yapıda rijitliği arttırıcı perdeler ve radye temel plaklarıyla yapılan güçlendirme sonucunda yapıdaki düzensizlikler, göreli kat ötelemeleri ve ikinci mertebe etkileri sınır değerlerin altında kalmış, yapı güvenli bir hale gelmiştir.
In this study aimed to analyse and propose structural strengthening methods for an existing strengthened concrete building situated. In order to analyse the building s reaction to earthquake loads, moments occurring as a result of the earthquake loads and eccentricity have been calculated in accordance with the Equivalent Earthquake Load Method explained within the content of the new Earthquake Regulation. These calculated moment values, have been assigned to the gravity center of the building model construed in the SAP2000N software, within the frame of which analysis have been made under load combinations. The relevant checks and the check for the relative storey displacement constitued evidence for the increasing of building s rigidity. Strengthenied building with the addition to two shear walls to increase rigidity at two directions whilst preserving the original architecture, and recalculating the weight of each floor of the building to reconduct the dynamic analysis. In conclusion, it is shown that strenghthened building has adequate sismic safety required in earthquake regulation
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Deprem Yönetmeliği, Eşdeğer Deprem Yükü, Perdeler, Rijitlik, Güvenlik, Erthquake Regulation, Equivalent Earthquake Load, shear walls, rigidity, safety
Alıntı