İnşaat Sektörü Patent Aktivitelerinin İnovasyon Açısından Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-06
Yazarlar
Başpınar, Cemil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Patent sayıları inovasyon analizlerinde çokça başvurulan verilerden biridir. Buna karşın literatürde inşaat sektöründe patent aktivitelerini detaylı bir şekilde inceleyen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu tez çalışmasında bu konuda önemli bir adım atmak amacıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde inşaat sektörü patent aktiviteleri incelenmiştir. Bu çerçevede ilk olarak Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) patent verilerinden inşaat sektörünün alt sektörleri için uluslararası patent verileri elde edilmiştir. İnşaat sektörüyle ilgili uluslararası patent verileri elde edilirken Uluslararası Patent Sınıflandırma (IPC) sistemi detaylı bir şekilde incelenerek inşaat sektörüyle ilgili sekiz IPC sınıfı belirlenmiştir. Bu sınıfların her biri için WIPO patent veri tabanından sorgular yapılarak, inşaat sektörüyle ilgili uluslararası patent verileri hesaplanmıştır. Bu veriler kullanılarak, yıllar, ülkeler ve firmalar düzeyinde detaylı analizler yapılmıştır. Uluslararası veriler, inşaatla ilgili en çok uluslararası patent başvurusunun binalarla ilgili E04 sınıfında, en az başvurunun ise su temini ve kanalizasyonla ilgili E03 sınıfında yapıldığını göstermiştir. Bu verilerde Türkiye’nin uluslararası düzeyde patent performansının oldukça düşük olduğu gözlemlenmiştir. IPC’ye göre elde edilen patent verileri sektörel düzeyde patent aktivitelerini tam olarak yansıtmadığından, patent verileri IPC’yi sektörel sınıflandırma sistemleri ile eşleştiren iki farklı uyum tablosu (MERIT Uyum Tablosu, WIPO Uyum Tablosu) kullanılarak hesaplanmış ve ortaya çıkan sonuçlar analiz edilmiştir.
Patent numbers are one of the most applied data for the analysis of innovation. However, in the literature there are not any detailed studies that investigate patent activities for the construction industry. In this thesis, in order to take a significant step forward in this area, patent activities, at international and national level, were examined. First of all, by utilizing the patent data of World Intellectual Property Organization (WIPO), international patent data of sub-sectors of construction sector were obtained. While obtaining the international patent data related to construction sector, International Patent Classification (IPC) was examined in detail and eight IPC classes related to construction sector were determined. For the each of these classes, by making some queries, international patent data of construction sector were obtained. By utilizing these data, thorough analysis were made at country and firm level. International data shows that patent applications were most filed in E04 class related to building and the lowest number of applications was filed in E03 class related to water supply and sewerage. It is observed that the patent performance of Turkey at international level is considerably low. Since the patent data, obtained by utilizing IPC does not perfectly reflect the patent activities at sectoral level, patent data was calculated by utilizing two different concordance table (MERIT Concordance Table, WIPO Concordance Table) that relate IPC to sectoral classification systems and the results were analyzed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Patent, İnşaat Sektörü, İnovasyon, IPC, Patent, Construction Sector, Innovation, IPC
Alıntı