Betonun Elastisite Modülüne Çakıl Agregasının Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Korkmaz, Çağdaş
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu araştırmada ana konu olarak “betonun elastisite modülüne çakıl agregasının etkisi” dir. Betonun elastisite modülü çok uzun yıllardır araştırma konusu olmuş ve bu araştırmada da, iri agrega olarak kırmataş yerine çakıl kullanılmıştır. Bu şekilde farklı agregalar kullanıldığında betonun elastisite modülü ve basınç dayanımı arasındaki farklar anlaşılmak istenmiştir. Bu konu çerçevesinde farklı çimento dozajlarında, farklı su/çimento oranlarında ve de farklı karışımlarda 17 ayrı seri beton üretilmiştir. Her seri beş küp ve beş silindir olmak üzere toplamda 10 adet numuneden oluşmaktadır. Üretilen betonlar üzerinde elastisite modülü, basınç dayanımı ve ultra ses hızı ile ilgili deneyler yapılmıştır. Bu deneysel veriler kullanılarak örneğin, elastisite modülü ile basınç dayanımı arasındaki yada su/çimento oranı ile ultra ses hızı arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda da, betonun elastisite modülü ile basınç dayanımı arasında korelasyonu yüksek bağıntılar elde edilmiştir. Bu bağıntıların TS500 ve ACI standartlarındaki benzerleri ile kıyaslanması sonucu, deneysel yolla elde edilmiş bağıntıların elastisite modülü hesaplamalarında gerçeğe yakın sonuçlar ortaya koyduğu anlaşılmıştır.
In this research the main topic is “effect of gravel aggregate on elasticity modulus of concrete”. The modulus of elasticity of concrete has been studied for a long period of time and in this research, gravel was used for huge aggregate instead of crushed stone. This was done for understanding the difference between the compressive strength and modulus of elasticity by using different kinds of aggregate. According to this topic 17 different series of concrete with different cement dosages, water/cement ratios, admixtures are prepared. Each concrete series consist of 10 specimens in total that involving with five cube and five cylinder specimens. Some experiments that related with modulus of elasticity, compressive strength and ultra pulse velocity were applied over these concrete specimens. By using these experimental data, for example relations between modulus of elasticity and compressive strength; water/cement ratios and ultra pulse velocity were investigated. As a result, high correlations between modulus of elasticity and compressive strength were found and after discussing this correlation with TS500 and ACI standards, the correlations which were found by experimental ways can give more realistic approaches in calculation of modulus of elasticity.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Beton, Elastisite Modulü, Basınç Dayanımı, Ultrases Hızı, Çakıl, Concrete, Modulus of Elasticity, Compresive Strength, Ultra Pulse Velocity, Gravel
Alıntı