1994 Northrıdge Depreminde Kayıtları Alınmış Betonarme Bir Binada Modal İtme Analizi Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-19
Yazarlar
Görgülü, Orkun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Binaların deprem performansının belirlenmesinde doğrusal olan yöntemlerle birlikte doğrusal olmayan yöntemler de kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, 1994 Northridge depreminde kayıtları alınmış betonarme bir binada modal itme analizi uygulaması yapılmıştır. İtme analizi uygulamasında IDARC2D programı ve yapıya uygun histeretik modeller kullanılmıştır. Modal itme analizi Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY) ve FEMA356 yönetmeliklerinin sınır koşulları kullanılarak uygulanmıştır. Yapılan hesaplar sonucunda göz önüne alınan yapının performansı DBYBHY göre Can Güvenliği Performans Düzeyi, FEMA 356 yönetmeliğine göre ise Göçmenin Önlenmesi Performans Düzeyi olarak belirlenmiştir. Sonuçlar yapıdaki gerçek hasar durumları ile karşılaştırılmış ve mühendislik açısından yeter yakınsaklığı sağladığı gözlenmiştir.
Lineer and non-lineer procedures can be used to determine the performance level of buildings. In this study, modal pushover analysis of a reinforced concrete building that has damaged during the 1994 Northridge earthquake is performed. The non-lineer software programme (IDARC2D) and most suitable hysteretic model is used during the modal pushover analysis. Analysis is performed by the boundary conditions of Turkish Seismic Code(TERDC) and Fema356 standards. Performance level of building is calculated Life Safety Level for Turkish Code and Collapse Preventation Level for FEMA356 code. The comparison of the results with the damage of building was in a good agreement.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Performans analizi, Modal itme analizi, Idarc, Histeretik model, Van Nuys Binası, Northridge Depremi, Performance analysis, Modal pushover analysis, Idarc, Hysteretic models, Van Nuys building, Northridge earthquake
Alıntı