Kolon Sarılma Bölgelerinin Cfrp Kompozitler İle Güçlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tezcan, Aynur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, sabit eksenel yük ve tekrarlı eğilme etkilerine maruz kolon sarılma bölgelerinin güçlendirilmesi incelenmiştir. Çalışma kapsamında üretilen 10 adet kolon numune İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarında denenmiştir. Numuneler, Türkiye’deki yapıların önemli bir bölümünde bulunan kusurları yansıtmak üzere düşük beton dayanımı, yetersiz enine donatı ve yetersiz bindirme boyuna sahip olarak üretilmiştir. Numunelerin yarısının boyuna donatıları sürekli donatılı, diğer yarısı ise boyuna donatı çapının 40 katı kadar bindirmeli eklidir. Donatı detayları kesme göçmesi olmayacak şekilde düzenlenmiştir. Deneysel çalışmada, 4 adet numune referans numunesi, 4 adet numune ise farklı kalınlıkta CFRP kompozit ile güçlendirilerek denenmiştir. Kalan iki numune ise hasar verildikten sonra onarılıp güçlendirilip denenmiştir. Deneyler sonucunda numunelerin dayanım, süneklik ve enerji yutma özellikleri incelenmiştir.
In this study, the behavior of retrofitted column confinement zone subjected to constant axial and reversed cyclic lateral loads is examined. Ten specimens were tested in the Structural and Earthquake Engineering Laboratory of Istanbul Technical University. All specimens had deficiencies as inadequate transverse reinforcement, inadequate lap splices and low concrete quality to represent most of the existing structures in Turkey. Longitudinal reinforcing bars of the half specimens were continuous, while the others had lap-splices of 40xdiameter of longitudinal bars. All of the specimens were reinforced such that shear failure would be avoided. In the experimental study, four specimens were tested as reference, four specimens were tested after being retrofitted by different thicknesses of transverse CFRP jackets. Remaining two specimens that previously damaged were retrofitted after repairing procedure. The strength, ductility and energy dissipation characteristics of the specimens were examined for the evaluation of experimental work.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Beton, dayanım, CFRP, süneklik, Concrete, strength, CFRP, ductility
Alıntı