Pera Levanten Konut Mirası Ve Yeniden İşlevlendirilmesi Üzerine Bir Değerlendirme

thumbnail.default.alt
Tarih
2015
Yazarlar
Karagünlü, Nurdan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Bu tez çalışmasında, Batılı yansımaların kentsel anlamda ilk olarak hissedildiği Pera bölgesindeki kültürel ve mimari zenginliğin bir parçası olan Levanten konut mirası yeniden işlevlendirme bağlamında ele alınmıştır. Bölge hakkında yapılan literatür taramaları ve alan çalışmaları sonrası, yeniden işlevlendirilmiş dört Levanten konutu üzerinden belirlenen yöntem doğrultusunda analizler yapılmış, yapılara uygulanan müdahalenin ölçek ve derinliği üzerine değerlendirmelerde bulunulmuştur. Bu değerlendirmeler kapsamında yeniden işlevlendirme kavramının tarihi yapılara olan olumlu ve olumsuz etkilerine değinilmiş, olumsuz etkileri azaltmaya yönelik müdahalelerin zorunluluğu hakkında çıkarımlar yapılmış ve yeniden işlevlendirmede dikkat edilmesi gereken husular kapsamında çevrede dönüştürülmeyi bekleyen daha birçok yapı için öneriler oluşturulmaya çalışılmıştır.
In this dissertation study, Levantine housing heritage being part of cultural and architectural richness in Pera region where Western reflections have first been felt in urban sense were examined in the scope of adaptive reuse. After making literature reviews about the region and performing field study, analyses have been carried out in accordance with the predetermined methodology on four adaptively reused Levantine houses and evaluations on scale and depth of intervention to structures are made. In the scope of this assessment, positive and negative impacts of the concept of adaptive reuse to historical structures are mentioned, deductions of required interventions for reducing the negative impacts are made and suggestions are tried to be made for many structures to be transformed in the context of points to take into consideration in adaptive reuse.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2015
Anahtar kelimeler
İç Mimari ve Dekorasyon, Konut mimarisi, Kültürel miras, Levanten, Levanten evleri, Mimari özellikler, Pera, Interior Design and Decoration, Housing architecture, Cultural heritage, Levanten, Levanten houses, Architectural characteristics, Pera
Alıntı