Büyük Açıklıklı Gergili Bir Sergi Binasının Ec3’ E Göre Karşılaştırmalı Boyutlandırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-12
Yazarlar
Aslan, Doğuş
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında, Eurocode3’ e göre 2 ayrı taşıyıcı sistem ve 3 ayrı aşık tipinin boyutlandırılıp, deprem etkisindeki elemanların yeni Deprem Yönetmeliği’nin getirmiş olduğu hesap şartlarına uygunluğu kontrol edilerek, yapı ve aşık ağırlıklarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Taşıyıcı sistemin ağırlık karşılaştırması için, boru profillerden yapma uzay kafes sistem ve dolu kesitli yapma I profillerle oluşturulmuş taşıyıcı sistemler boyutlandırılmıştır. Aşık ağırlıklarının karşılaştırılması için ise, petek kiriş, geniş başlıklı sıcak hadde H profil ve uzay kafes kiriş tipleri boyutlandırılmıştır. Yapı planda 100x100 m alana oturan, 10 m aks açıklıklı bütünüyle çelik bir binadır. Yapı, çerçeve düzleminde biri orta kule kolon olmak üzere 3 düşey taşıyıcıdan oluşmaktadır. Yapının yan cephe yüksekliği 15 m olup, ters eğimli çatısından dolayı yükseklik, orta kule kolon hizasında 9 m’ ye kadar düşmektedir. Kolonlar arası mesafe 50 m olup, açıklık 3 noktasından gergilerle tutulu kiriş ile geçilmiştir. Yapıda süneklik düzeyi normal sistem ve merkezi çelik çaprazlı perdeler uygun görülmüş, buna göre hesaplar yapılmıştır. Yapının taşıyıcı sisteminin üç boyutlu olarak çözümü SAP 2000 programı ile yapılmıştır. Elemanlar programdan elde edilen kesit zorlarına göre boyutlandırılmıştır.
In this study 2 different main structural systems and 3 different purlin types are designed according to the Eurocode3. Also, the elements which effected by earthquake forces were controlled according to new Turkish Seismic Code. The weight of the buildings and the purlins were compared according to these different type of systems. For comparision of the main structural system weight, space truss system made of circular hollow sections and I sections made of plates were designed. To compare the weight of purlins, cellular beam, wide flanged hot rolled H section beams and space truss beams were designed. The structure which 100x100m dimensioned and has 10 m axe span length, is fully steel construction. The building has 3 columns on frame plane containing main central column. Building has 15 m lenght on both sides. Its roof is duopitch with negative angle so, the height is decreasing to 9 m in the center of the building. Distance between the columns is 50 m. This span was passed over by the beams which has connected with diagonals from 3 points. In this building, the system has normal yielding ability and concentric diagonals are approved. Therefore the calculations are computed from the patterns that given in new Turkish Seismic Code. SAP 2000 programme is used for the structural analysis as 3D models. From the statical results of this programme, stress and load values were used for the design.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
EC3, Eurocode3, Çelik yapı, Uzay kafes sistem, EC3, Eurocode3, Steel construction, Space truss system
Alıntı