Sıvı ham demirden Na2CO3 ilavesi ile kükürdün giderilme koşullarının incelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
1993
Yazarlar
Bayhan, Ömer Faruk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Son yıllarda kaliteli ve temiz çelik üretimine verilen önem giderek artmış ve üretim aşamalarındaki teknolojik gelişmeler temiz çelik üretmeye yönelik olmuştur. Temiz çelik kavramı içerisinde,üzerinde en çok durulan emprütelerderi birisi de çeliğin mekanik özelliklerini olumsuz etkileyen kükürt 'dür ve spesi- f ikasyonlarda belirtilen " kükürt miktarının giderek düştüğü gözlenmektedir. Bu yaklaşımdan hareketle yapılan deneylerde sıvı ham demire değişen oranlarda Na"CD" ilave edilerek kükürdün giderilme koşulları incelenmiştir. Ayrıca son bölümde sıvı ham demirdeki kükürt, fosfor ve si lisyumun aynı anda giderilebilmelerini incelemek ama cıyla sıvı ham demire Na"C0,'ın yanı sıra Na"ŞD, !de ilave edilmiştir. Deneysel çalışmalarda değişkenler reaktan miktarı, sıcaklık ve süre olarak seçilmiş tir. ' Birinci grupta yapılan deneylerde reaktan olarak sadece IMa^CO- kullanılmış ve kükürt giderimi açısın dan optimum Koşullar saptanmıştır. Na^CD, miktarının etkisinin incelendiği deneylerde % 3 Na"câ, miktarının kükürt giderme için optimum bir değer olduğu ve bu durumda sıvı ham demirdeki kükürdün 125D C reaksiyon sıcaklığında % 0.064'den % 0.006'ya kadar düştüğü yani % 90'ının giderildiği görülmüştür. Süreye bağlı olarak yapılan deneylerde reaksiyonun çok hızlı gerçekleştiği ve ilk 5-10 dakika içerisinde kükürt reaksiyonunu tamamlandığı görülmüştür. Sıcaklığın 1250 veya 1350°C olarak seçilmesi ise kükürt gideriminin çok faz la etkilememiştir. Na^CCU-NapSO, karışımının kullanıldığı deneylerde kükürt, saf Na"C0, kullanımına göre sıvı ham demirden daha az miktarda giderilebilmiştir, Bu karışımın fosfor giderimine etkisi olmuş ancak sıvı ham demir hjjuyesindeki yüksek silisyum nedeniyle % 23 civarında fosfor giderimi gerçekleşmiştir. Diğer ta raftan sıvı ham demirdeki silisyum miktarı, artan Na-so, yüzdesi ile göze çarpar nitelikte azalmıştır.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1993
Anahtar kelimeler
Metalurji Mühendisliği, Demir, Kükürt, Çelik-metal, Üretim metalurjisi, Metallurgical Engineering, Iron, Sulfur, Steel-metal, Production metallurgy
Alıntı