Güneş Enerjisi Kazanımlarına Dayalı Güneş Bacalarının Doğal Havalandırma Ve Soğutma Sistemine Etkilerinin Deneysel Yolla İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kilci, Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yapma çevrede (ısıtma ve soğutma açısından) iklimlendirme enerjisinin insan konfor düzeyi açısından çok önemli olduğunu bilinmektedir. Özellikle küresel ısınma sonucunda olabilecek etkilerin tahmininin yapılması sonucunda ılımlı iklim kuşağında olan ülkemizde de ısıtma oranında soğutma ihtiyacının da artacağı ortaya çıkmaktadır. Böylelikle pasif soğutma ve ısıtma sistemlerinin doğal olarak sağlanabileceği ve fosil yakıtlara olan ihtiyacımızı azaltacak şekilde bina tasarımı yapılmak ve bina kabuğuna ek elemanlar kullanmak şart olmuştur. Bu elemanlardan biride güneş enerjisi kazanımlarına dayalı güneş bacalarıdır. Tez çalışmasında ilk olarak pasif soğutma hakkında araştırma yapıldı. Daha sonra ikinci aşamada güneş bacaları ile ilgili konuya ilişkin tüm veriler toplandı. Doğal soğutmada geleneksel sistemlerde baca faktörünün nasıl kullanıldığı tespit edilerek tarihsel içerik kazandırıldı. Güneş bacalarının tüm kullanım alanları araştırıldı ve binalardaki kullanım yerlerine göre ayrıntılı olarak anlatıldı. Üçüncü aşamada, mevcut olan güneş evine güneş bacası ve bir normal baca eklendi. Planlanan çalışmada güneş bacalarının pasif soğutmaya etkisi; mevcut bir binaya güneş bacası ve normal bir baca ilave edilerek, iç mekan kanal ağzı hava hareketi hızları ve hava sıcaklıkların ölçümlenmesi ile ortaya kondu. (Tüm deneyler ITU Makine Fak. bahçesindeki mevcut bir güneş evine normal baca ve güneş bacası eklenerek gerçekleştirildi). Tez çalışmasının son aşamasında da deney sonuçları ile literatür sonuçları ortak olarak birlikte değerlendirildi.
Air conditioning energy (heating and cooling) is so important in terms of human comfort level. Especially, having estimated world global heating impacts, researchers have taken into account that cooling requirements are as high as heating requirements in our country. Therefore, we should design buildings optimally and add supplement materials on building envelope so as to supply both passive cooling-heating systems naturally and decrease requirements of fossil fuel. One of the supplement apparatus which is depended on solar energy gains is a solar chimney. In the thesis study; firstly, passive cooling was researched. Secondly, related all information that connected with solar chimneys were collected. Chimney factor was determined at the naturally ventilated conventional systems and historical process that was composed. Solar chimneys were explored detailly in architectural usage area by classificating, after all usage field was determined about solar chimneys. Thirdly, solar and conventional chimney were built by adding on available solar house. Solar chimney effects were explored on the natural cooling impacts by comparing with the same dimension conventional chimneys. Air flow velocity, temperature values and dimension measurements were considered at the room and canal mouth. (These whole experiments were realized by adding solar and conventional chimney on the available solar house in the Machine Faculty’s garden of ITU) Finally, the experiment and source document’s results were evaluated in thesis project.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Güneş Bacası, Baca Etkisi, Uyarılmış Vantilasyon, Doğal Vantilasyon, Pasif Soğutma, Solar Chimney, Stack Effect, Induced Ventilation, Natural Ventilation, Passive Cooling
Alıntı