Çözgülü örme teknolojisinde piezo jakar sistemi ve kumaş üretim hesapları

thumbnail.default.alt
Tarih
1999
Yazarlar
Akın, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Piezo Jakar Sistemi İlk zamanlar bu köklü değişiklikte seçici element ve ilgili jakar rehberi birlikte, aynı ünite içinde dizayn edilmiş ve rehber rayına monte edilmiştir. Bu da jakar rayına örme işlemi sırasında iki veya üç boyutlu hareket yapma imkanı vermektedir. Özel bir bakır ve karbon lif alaşımına sahip ve yüksek dinamik yük kapasiteli bir elektrik kablosu sayesinde örme makinesi bilgisayarından kontrolü sağlamak mümkündür. Bu teknik rehberlerin sadece tek bir yöndeki mekanik hareketini esas alan normal jakar prosesinden farklıdır. Bu teknikle, iplik rehber elemanları piezoelektrik efekt de denilen dahili genleşme prosesi tarafından merkezlenmiştir. Elektriksel bir voltaj piezoelektriksel malzemeye uygulandığında polaritenin sonucu olarak ya genleşme ya da daralma gözlenir. Uzunluktaki nihai değişiklik direkt olarak uygulanan voltaja bağlıdır. Kullanılan malzemeler titanyum veya radyum içerir ve çok bilinen üretim yöntemleriyle üretilirler. Piezo Elementi Çubuk şeklinde piezo elektrik malzemeden iki tanesi cam liflerden yapılma taşıyıcı bir malzeme üzerinde bir araya getirilir. Aynı işlemde rehber tutucu da eklenir, böylece piezoelektrik malzemeden yalıtılmış olur. Değişken jakar rehberi rehber taşıyıcı tarafından taşımr. Piezoelektrik materyalin sağ ve sol tarafı metalik yapıldığından bu iki çubuk plaka kondansatör olarak düşünülebilir. Piezoelektrik malzemenin sağ ve sol tarafındaki XI metalik kaplamalar "plakalar" gibi davranır. Piezoelektrik malzeme de bu ikisi arasında yalıtım malzemesi gibi davranacaktır. Bakır olabilen metal kaplama taşıyıcı materyal taşıyıcı malzeme üzerinden içeriye doğru elektriksel bağlantıyı sağlar. En dış katman elektrik iletkenliği olan lake ile kaplanır ve çok ince olan metal kaplama korunmuş olur. En dış kısımlar piezo-jakar segmentin üretimi esnasında topraklı haldedir ve piezo elementin kontrol edilmesinde referans potansiyel olarak iş görür. Piezo elektrik malzemeden yapılmış her iki kat kondansatör gibi davrandığından elektrikle doldurulmuş bir tabaka, daha sonra bir yönde harekete imkan vermek üzere boşaltılmalıdır. Diğer tabaka daha sonra şarj edilip ters yönde hareket etmesi sağlanabilir. Her iki tabaka da aym anda doldurulursa ve boşaltılırsa dengesiz şartlar oluşacaktır. Piezo-Jakar Sisteminin Avantajları Piezo jakar teknolojisinin modern çözgülü örme makinelerinde kullanılmasıyla sadece hızın %50 oranında artmasına imkan tanımakla kalmamış aynı zamanda yeni tip kumaş ve desenlerin üretimi mümkün hale gelmiştir. Sonuç olarak Jacquardtronic makinelerin varolan düzenleri, desen ve jakar rehber rayları harniş ipleriyle yapılamayacak düzeyde yemden düzenlenmiştir. Sistemin getirdiği diğer avantajlar;. 1 300 d/dak'ya ulaşan hızlar,. Makine tipine bağlı olarak, iğnelerin, yatakların, ilmek aşırma tarağı rayının karşılıklı hareketlerinin elimine edilmesiyle geliştirilen makine dinamiği,. Jakar kısmi taraklarının (JSB) daha ufak olması sonucu rehber ray düzeneği için daha az yerin gerekmesi.. Piezo jakar rayının kütlesi azaltılmıştır.. Piezo jakar rayı dışa doğru alınabildiği ve rehberler değişebildiğinden bakım kolaylığı sağlanır.. Piezo elementler daha uzun ömürlü çalışırlar. xn . Rehberlerin alt ve üst yatırım hareketleri için gerekli reaksiyon zamanının kısalması. Jakar kafalarına olan ihtiyaç ortadan kalktığından özellikle yükseklikle ilgili olarak daha küçük makine boyutları Enerji gereksinimi azalıp, makine hızı artarken, çözgülü örme makinelerinde piezo elementlerin seçme ve kontrol özelliklerinin kullanımıyla aynı zamanda şimdiye kadar mümkün olmayan tamamen farklı yeni makine özelliklerinin gelişimi mümkün olmaktadır. Bu özelliklerle donatılan makinelerin sayısı giderek artacak, daha fazla jakar makinesi Piezo jakar sistemine göre üretilecektir. Piezo jakar ray sisteminin çok raylı raschel makinelerine uygulanması ileride çok farklı yerlerde bulunan basit rehber rayları yerine PJB sistemini içeren rayların kullanımına doğru yol aldırmaktadır. 600 d/dak gibi hızlan çalışılabilir kalmaktadır. Bu durum bileşik iğnelerin önünde ve arkasında devamlı hareket halinde olmasına rağmen böyledir. Sistem aynı zamanda piezo element içeren bir çok örme elemanını kontrol edebilmektedir. Piezo jakar sisteminde jakar rehberlerinin her iki yüzünde lamel yapılı piezo elektrik seramik malzeme mevcuttur. Piezoelektrik kristalleri hrehangi bir elektrik şoku ile büzülme ve/veya genleşmeye maruz kalır. Uygulanan bu akım jakar rehberinin duruş pozisyonundan hareket etmesine yolaçar ve yanal hareket gerçekleşmiş olur. Yanal hareketin kararlı halde tek iğne miktarı kadar olmasını temin eden duruş olmalıdır. Böylece her bir jakar rehberi bağımsız olarak seçilebilecektir. Sadece bir elektrik kablosu ile jakar rehberleri ve desen kontrol arasında bağlantı sağlanır; alışılmış mekanik bağlantılar, hamiş kordonları gibi konular artık geçmişte kalmıştır. X111 Kumaş Üretim ve İplik Tüketim Hesaplan Kumaş üretim hesaplan ve iplik tüketim miktarlarının tespiti tekstil endüstrisinde çok önem arzetmektedir. Çözgülü örmede bu işlemler daha da komplekstir. Her bir desen rayının ve çözgü levendinin farklı desenler için bağımsız olarak iplik tüketiminin hesaplanması sayesinde belirli bir desen için malzeme ihtiyacı belirlenmiş olur. Çözgülü örmede belirli hesaplama metodlarını açıklamak için geçerli olan bazı örnekler, detaylar ve desen simülasyonlan da verilmiştir.
For the first time, this revolutionary idea involved combining the selection element and the relevant jacquard guide into one unit which was positioned on the guide bar. This enables the jacquard bar to execute two or three dimensional movements during knitting. Only an electric cable is needed to permit control from the machine's computer which, because of high dynamic load is involved, is made from a special combination of copper and carbon fibres. This technique is different from the normal process which involves the purely mechanical displacement of the guides in one direction. With this technique, the yarn guide elements are oriented by an internal expansion process, which is also known as the piezoelectric effect. An electrical voltage is applied to a piezoelectric material which either contracts or expands as a function of the polarity. The resulting change in length is directly proportional to the electrical voltage applied. The materials currently being used include zirconium, titanium or barium and are produced according to well-known production methods. The Piezo Element Two strips of piezoelectric material are joined onto a carrier material made from e.g. glass fibres. In the same operation, the guide holder is attached so attached so that it is insulated from the piezoelectric material. The exchangeable jacquard guide is held in the guide holder. The outer layers are coated with an electrically conductive lacquer to protect the very thin metal coating. Since the two strips which are made from a piezoelectric material act as condensers after one strip has been electrically charged it has to be discharged XV to allow for movement in one direction. The other strip can then be electrically charged to permit movement in the opposite direction. An unstable condition results if both strips are electrically charged or discharged. Advantages of Piezo Jacquard System The use of PJS technology on modern warp knitting machines not only enables the speed to be increased by up to about 50%, it also enables new types of fabric patterns to be produced. Consequently, the entire range of jacquardtronic machines has been equipped with a modified arrangement of pattern and jacquard guide bars which would not have been possible with harness cords. Other advantages include:. Increased speeds of up to 1300 rpm,. Improved machine dynamics as a result of dispensing with the contrary movement of the needle. Slider, sinker and knock-over comb bar depending on the type of machine,. Reduced space requirements for the guide bar set since the jacquard sectional bars (JSB) are smaller,. The mass of the piezo jacquard bar (PJB) has been reduced,. Ease of maintenance since PJB can be swing out and the guides changed,. The piezo elements have a longer service life,. A shorter reaction time permit under and overlap displacement of the guides,. Smaller machine dimensions especially in terms of the height since a jacquard head is not needed, In addition to increasing machine speeds while reducing energy consumption the use of piezo elements as a election and control facility on warp knitting machines has also enabled completely new machine features to be developed which would not have been until now. The number of machines equipped wit this facility will continue to rise as more and more jacquard machines are changed over to the PJS technology. This, in turn will enable customers to produce goods even more rationally and economically. In addition to being able to incorporate the PJB system into multibar raschel machines warp knitting machines will be developed in the future which will have PJB in various positions instead of simple ground guide XVI bars. New machine computers will enable speeds of more than 600 rpm to be achieved even with continuous displacement in front of and behind the compound needles. It has also proved feasible to combine different piezo controlled knitting elements. With the piezo jacquard system the jacquard guides are provided on both sides with lamellar piezoelectric ceramic surfaces. The piezoelectric crystals contract and/or expand as soon as electric current is applied. This moves the jacquard guides out of either rest position and the shogging movement is carried out. A stop ensures that the shogging is precisely one needle space. Thus each jacquard guide can be individually selected. Only electric cables form connections between the jacquard guides and the pattern control the usual mechanical connections e.g. harness cords, are a thing of the past. Fabric Production and Yarn Consumption Calculations The fabric production calculations and yarn consumption amounts are very important in the textile industry. In warp knitting it is very complicated process. Calculating each pattern bar and warp beams individual yarn consumption for different patterns helps to find out material requirement for a certain design. Some examples, details and pattern layouts is given to explain the methodical studies in warp knitting.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Anahtar kelimeler
tekstil ve tekstil mühendisliği, kumaşlar, piezo jakar sistemi, çözgülü örme tekniği, üretim, textile and textile engineering, fabrics, piezo jacquard system, warp knitting technique, production
Alıntı