Metropolde Çeşitlenen Hanehalkları Ve Konut

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-02
Yazarlar
Gülmez, Nilay Ünsal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çekirdek aileye alternatif küçük hanehalklarının (yalnız yaşayanlar, tek ebeveynli aileler, çift gelirli çocuksuz aileler ve evi paylaşan arkadaşlar) mekan kullanımına farklı dinamikler getirdiği ve bu dinamiklerin mevcut mekansal örgütlenmenin sorgulanmasına araç olma potansiyeli taşıyabileceği düşüncesinden hareketle bu çalışma, metropol (İstanbul) semt ve konut ölçeklerinde alternatif hanehalklarının yapılı çevre ile etkileşimlerini; farklılaşan ilişkilerini, aktivitelerini ve yer tanımlarını anlamaya yönelik olarak kurgulanmıştır. Yukarıda işaret edilen sorunsallar, önerilen bağlamsal çerçeveden yola çıkılarak aidiyet, mahremiyet, esneklik, geçirgenlik ve geçicilik kavramları üzerinden sorgulanmıştır. Araştırmanın bulguları, hanehalkı türünün insanın yapılı çevre ile etkileşimini belirleyen önemli faktörlerden biri olduğunu ortaya koymakta; metropol ölçeğinde ve şartlarında alternatif hanehalklarının desteğe ve farklılaşan ihtiyaçlarına cevap verecek yeni konut ve yaşam çevrelerine ihtiyaç duydukları varsayımını doğrulamaktadır.
Small households other than nuclear families [lone-person households, single parent families, donks (double income no kids) and cohabiting friends] might introduce different dynamics to space use and carry out the potential of interrogating current space organizations. From this point of view, this study aims to explore the transaction of alternative households with the built environment in three scales [metropolis (Istanbul), neighborhood and domestic scale] and to understand their divergent relations, activities and place definitions. Those problematics are interrogated through certain concepts such as attachment, privacy, flexibility, fluidity and temporariness based on the contextual model of the research. The findings of the research reveal that, household type is one of the major factors which determines the transaction of people with the built environment, and verify the assumption that in metropolitan conditions, alternative small households need social support and new dwelling types, living environments addressing their differentiating needs and expectations.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Alternatif Küçük Hanehalkları, Yapılı Çevre ile Etkileşim, Alternative Small Households, Transaction with the Built Environment
Alıntı