Başlangıcından 2. Dünya Savaşına Sinema Ve Mimarlık İlişkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aksoy, İlker
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezin amacı, sinemanın doğuşundan 2. Dünya Savaşı’na kadar olan dönem içerisinde mimari ile sinema arasındaki benzer ve ayrık noktaları görmek, birlikte çalışmalarının sonuçlarını incelemek ve yorumlamak; mimarların sinemadan; sinemacıların mimariden yararlanma biçimlerini görmektir. Bu ilişkiyi bir bağlama oturtmak için kronolojik bir sıra izlenmiş; birlikteliğin tarihsel açıdan en önemli ürünleri olan filmler ayrı başlıklar altında işlenmiştir. Bu ilişkiyi etkileyen dönemin sosyal ve ekonomik yapılarına değinilmeye çalışılmış; sinema ve mimarinin gelişimleri, birbirleriyle bağlantılanarak açıklanmıştır.
The aim of this thesis is to observe the similar and contradictory aspects of architecture and film from the origin of cinema up to the second World War, and to study and interpret this realitionship and to comprehend how architects and moviemakers gained from the experiments of one another. To grasp this relation better, a chronological order is followed, each film which is of utmost importance in accordance with this relationship is examined in the contexts of their eras. In this thesis, social and economic conditions of the period mentioned is also examined and the relationship between architecture and cinema is studied by observing their common denominators.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Sinema, Film, Set, Dışavurumculuk, Modernizm, Cinema, Film, Stage, Expressionism, Modernism
Alıntı