2007 Türk Deprem Yönetmeliğine Göre Boyutlandırılmış Bir Yapının Deprem Performansı Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kocaöz, Hamza
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, betonarme yapıların deprem etkileri altındaki performans düzeylerinin belirlenmesi amacıyla 2007 Türk Deprem Yönetmeliği esaslarına göre bir yapı boyutlandırılmıştır. Yapının deprem etkileri altındaki davranışı, 2007 Türk Deprem Yönetmeliği’nde tanımlanan doğrusal hesap yöntemi ve doğrusal olmayan hesap yöntemlerinden Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi ile incelenmiştir. Doğrusal hesap yöntemi ile kolon ve kirişlerin etki/kapasite oranları, doğrusal olmayan hesap yöntemi ile yapının performans noktası ve plastik mafsalların dönme değerleri elde edilmiştir. Elde edilen değerler 2007 Türk Deprem Yönetmeliğinde öngörülen sınır değerleri ile karşılaştırılarak kesit hasar bölgeleri tespit edilmiştir. Yapılan parametrik sayısal uygulamalar, 2007 Türk Deprem Yönetmeliği’ne göre boyutlandırılan yapının hem doğrusal hesap sonucunda, hem de doğrusal olmayan hesap sonucunda can güvenliği performans düzeyinde çıktığını göstermektedir. Böylece, 2007 Türk Deprem Yönetmeliği’nde yapı önem katsayısı I=1.0 olan yapılar için tasarım depreminde öngörülen can güvenliği performans düzeyi sağlanmaktadır.
In this study, a building was designed according to 2007 Turkish Earthquake Code to determine the performance level of concrete buildings under earthquake effects. The behavior of the building under earthquake effects was examined with linear analysis and non-linear pushover analysis evaluation methods proposed by the 2007 Turkish Earthquake Code. The demand-capacity ratios (r) of column and beams were evaluated with the linear analysis method, the performance point and the plastic deformation values were evaluated with the non-linear pushover analysis method. The evaluated values compared with the boundary values imposed by the 2007 Turkish Earthquake Code and section damage zones were determined. The numerical analysis shows that both linear and non-linear elastic pushover evaluations of the building which was designed according to 2007 Turkish Earthquake Code is at the life safety performance level. In this way, the buildings which has an importance factor I=1 in the 2007 Turkish Earthquake Code satisfy the life safety performance level.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
2007 Türk Deprem Yönetmeliği, Doğrusal analiz, Doğrusal olmayan analiz, 2007 Turkish Earthquake Code, Linear analysis, Non-linear analysis
Alıntı