Genetik Algoritma İle Dağıtım Şebekelerinin Optimum Tasarımı

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Artaç, Taylan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Geliştirilen genetik algoritma ile optimum dağıtım şebekesi tasarımı yapılmaktadır. Gerçekleştirilen modelde hem dağıtım transformatör istasyonu güç ve yer seçimi hem de hat güzergah ve güzergaha bağlı kesit seçimi yapılmaktadır. Geliştirilen modelde hat ve dağıtım transformatör istasyonları tesis ve kayıp maliyetleri hesaba katılmıştır. Model, optimizasyon sonucunda bulunan şebekenin, gerçekte şebekeden beklenen özellikleri karşılaması için gerekli koşulları içermektedir. Genetik algoritmalarda, matematiksel programlama yöntemlerinde olduğu gibi değişken sayısını indirgemek için lineerleştirmelere gerek olmadığı için diğer optimizasyon yöntemlerine göre daha gerçekçi bir sonuç vermektedirler ve bu nedenle tezde optimum şebeke tasarımında genetik algoritma tercih edilmiştir. Dağıtım şebekesi tasarımı için kullanılan model, MATLAB’de geliştirilen genetik algoritma ile çözüm yapan program kullanılarak fiziksel koşullar gözönünde bulundurularak çözülüp optimum şebeke tasarımı yapılmıştır. Model Körfez Elektrik Dağıtım A.Ş. (KEDAŞ) den elde edilen “Kocaeli - Yeniköy Konutları Enerji Dağıtım Şebekesine” ve daha önce matematiksel programlama yöntemiyle çözülmüş olan örnek şebekeye uygulanarak sonuçlar irdelenmiştir.
Optimal distribution network design is done using the developed genetic algotihm. Both distribution transformer station location and size selection and feeder route and size selection is evaluated in the thesis. Feeder and distribution transformer station investment and losses costs are included in the model. The model used in the design of a network through the optimization process includes the realistic rules which is expected from real networks. The ability to compute with a realistic result compared to other optimiziaton methods because genetic algorithms don’t have to lineerize has led to the selection of genetic algorithms in this thesis. Without violating the technical constraints, a genetic algorithm optimization program developed in MATLAB which includes the model proposed for distribution network design is used for optimum distribution network design. The optimization process will be done using the site plan and load information in “Kocaeli - Yeniköy Site Energy Distribution Plan” provided by Körfez Energy Distribution Co. (KEDAŞ) and in the sample network.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Enerji dağıtım şebekeleri, Optimizasyon, Genetik algoritmaları, Energy Distribution systems, Optimization, Genetic algorithms
Alıntı