Katkısız Ve Erbiyum Katkılı İkili Geo2-v2o5 Camlarının Termal Özellikleri Ve Mikroyapısal Karakterizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-11-03
Yazarlar
Yılmaz, Deniz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, ikili GeO2-V2O5 camlarının termal ve mikroyapısal özellikleri, termal davranışlarının incelenmesi ve kristaller fazlarının belirlenmesi için diferansiyel termal analiz (DTA), X-ışınları kırınımı (XRD) ve taramalı elektron mikroskopu (SEM) yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır. Katkısız ve Er2O3 katkılı GeO2 – V2O5 ikili camları, değişen V2O5 katkısı ile cam geçiş sıcaklıkları, kristallizasyon tepe sıcaklıkları ve erime sıcaklıklarını elde etmek amacı ile incelenmiştir. Bunlara ek olarakta, ikili GeO2 – V2O5 cam sisteminde erbium oksit katkısının termal özellikleri üzerine etkiside bildirilmiştir. Sonuç olarak cam geçiş sıcaklıkları artan vanadium oksit miktarı ile azalmıştır, erbium oksit katkısı cam sisteminin termal özelliklerini önemli bir ölçüde değiştirmemiştir ve Isıl işlem görmüş cam-seramik numunelerin kristal fazları α–GeO2, β–GeO2, ErVO4 and V2O5 olarak belirlenmiştir.
In this study, thermal and microstructural properties of binary GeO2-V2O5 glasses were investigated using differential thermal analyzer (DTA), X-ray diffractometer (XRD) and scanning electron microscope (SEM) techniques to understand thermal behaviour and identify crystalline phases. Non-doped and Er2O3 doped GeO2 – V2O5 binary glasses are investigated with varying V2O5 content to obtain glass transition temperatures, crystallization peak temperatures and melting temperatures. In addition, effect of erbium content on thermal behaviour for binary GeO2 – V2O5 glass system is also reported. As a result the glass transition temperatures shows decreasing with increasing V2O5 content, the thermal properties slightly affected by the erbium oxide content and also four different crystalline phases on the heat-treated doped and non-doped glass-ceramic samples are identified as α–GeO2, β–GeO2, ErVO4 and V2O5.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
germanat camları, erbiyum katkılı camlar, mikroyapısal karakterizasyon, ısıl özellikler, germanate glasses, erbium doped glasses, microstructural characterization, thermal properties
Alıntı