Türk Halk Oyunlarında Sahneleme Sistemleri Ve Sahne Tekniklerinin Kullanımı

thumbnail.default.alt
Tarih
1992
Yazarlar
Bekar, Cüneyt
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Türk Halk Oyunlarında Sahneleme Sistemleri ve Sahne Teknikleri'nin Kullanımı " konulu bu çalışma İ.T.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Ana Sanat Dalı Türk Halk Oyunları alanında Yüksek Lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada, halk oyunlarımızın gösterime sunulmasında var olan sistemler açıklanarak diğer sahne sanatlarında kullanılan ve vazgeçilmez öğelerden olan teknik özellikler ile ilgili aydınlatıcı bilgiler verilmiştir. Oyunlar sahnelenmeden önce; sahnenin teknik açıdan tanımlanma sı, oyunlarla ilgili tasarım, hazırlık ve sahneleme çalışmaları, teknik öğelerin (dekor, ışık, ses, makyaj) önem dereceleri irdelenmiş ve mevcut sahneleme sistemleri de açıklandıktan sonra sahne-seyirci-oyun arasındaki koordinasyonun nasıl gerçekleştirilebileceği üzerine teknik yönden yapılacak çalışmalar belirtilmiştir. Teknik açıdan anlatılan genel bilgilerin pratiğe dönüştürülerek yapılacak uygulamaların en verimli ve en çarpıcı şekilde nasıl olabileceklerinede örnek çalışmalarda yer verilmiştir.
This thesis, whose subject is "Usage of Stage Techniques, and Staging Systems in Turkish Folkdances" was prepared as post graduate thesis about Turkish Folkdances Which Is Department Of Main Art In Fine Arts At The Instute Of Social Science, İ.T.Ü. In this thesis, the systems which exist on putting our folk dances on were explained, and illuminating informations about technical characteristics that are basic elements and used in other stage arts i were pointed out. Before putting the plays on, defining stage in teri^s of. techniques; desing, preparation and staging works about plays, and technical elemnts priorities (decor, light, sound, make-up) were studied, Furthermore after explaining present staging systems, the processes which will be carried out with technical aspect about how to be able to realized coordination among stage-audience-play were pointed out. Also how the application, which will be made by converting general information that is explained in terms of techniques to practise, will be able to be the most productively and impressively were indicated in the pattern works.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1992
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1992
Anahtar kelimeler
Halk Bilimi (Folklor), Halk oyunları, Sahne teknikleri, Sahneye koyma, Türk halk oyunları, Folklore, Folk dances, Stage tecniques, Staging, Turkish folk dances
Alıntı