Dbybhy-07 Ve Asce 41-06’da Tanımlanan Doğrusal Olmayan Performans Değerlendirme Yöntemlerinin Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-02-20
Yazarlar
Sönmez, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Binaların deprem yükleri altında gerçekçi olarak hesaplanması ve tasarımı özellikle son yıllarda yaşanan depremler sonucu önem kazanmıştır. Yaşanan mal ve can kayıpları sonrasında, yapıların kuvvete dayalı tasarımları yerine, yer değiştirme ve şekil değiştirmeye dayalı yöntemler geliştirilmiştir. Doğrusal olmayan davranışlarını göz önüne alan, bu metotların geliştirilmesiyle performansa dayalı tasarım kavramı oluşmuştur. Bu tez kapsamında ele alınacak, 3 farklı kat sayısına sahip (6-8-10) DBYBHY-07 ve TS 500’e göre tasarlanmış binanın, ASCE 41-06 ve DBYBHY-07’de anlatılan performans değerlendirme yöntemleriyle incelemesi yapılmıştır. Binalar doğrusal olmayan analiz yöntemleri kullanarak incelenmiştir. Her iki yönetmelikte de bulunan yapının birinci modal yerdeğiştirmelerini gözönüne alan yöntem kullanılmıştır. Her bina için, bütün kritik kesitlerde sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen değerler, incelenen yönetmelik şartlarıyla karşılaştırılmıştır.
A realistic calculation and design of buildings under seismic loads has gained importance in recent years as a result of earthquakes. As a result of casualties and the loss of property, instead of force-based designs of structures, displacement and deformation-based methods have been developed. The development of these methods condsidering the nonlinear behavior leaded the emergence of the term of performance-based design. In this thesis, buildings whis has three different floor number (like 6-8-10 floors) designed by The Turkish Earthquake Code 2007 and Turkish Reinforcement Concrete Code (TS 500) was examined with performance evalution methods described in ASCE 41-06 and DBYBHY-07. The results were compared taking into account differences in local and national conditions with the codes.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
DBYBHY-07, ASCE 41-06, TS 500, Performansa dayalı tasarım, Doğrusal olmayan deprem analizi, DBYBHY-07, ASCE 41-06, TS 500, Performance Based Design, Non-linear Earthquake Analysis
Alıntı