Coğrafi Bilgi Sistemi Tabanlı Türkiye Kıyı Bölgeleri Yat Limanları Envanteri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kalemdaroğlu, Ahmet Evrim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Türkiye’nin kıyı bölgelerinde yer alan ilçelerde bulunan yat limanlarının envanteri CBS yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Grafik verileri oluşturan ilçe sınırları haritalardan sayısallaştırma yoluyla elde edilmiştir. CBS’de kullanılan öznitelik verileri için ise öncelikle veri tasarımı yapılmış ve yat limanlarına ait verilerin neler olabileceği belirlenmiştir. Veri tasarımında belirlenen yat limanlarına ait veriler yat limanlarının internet sayfaları, bilgi formları, yat limanlarının tanıtım broşürleri, çeşitli yayınlar kullanılarak elde edilmiştir. Oluşturulan envanterle Göcek Koyu’na odaklanılarak Göcek’te bulunan yat limanları ile ilgili farklı analizler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 1996 yılında Göcek Koyu’nda yapılmış olan su kalitesi ölçümleri değerlendirilerek, toplam koliform değerlerindeki artış ile yat sayısı arasındaki artışın birbirine paralel gittiği sonucuna ulaşılmış ve zamansal analiz yapılmıştır.
In this study, it has been aimed to constitute inventory of marinas on the coastal regions of Turkey. The graphic data which includes borders of counties on the coastal regions of Turkey have been obtained from digitized maps. A data design has been established for attribute data includes general information about marinas as coordinates, location, the name of marina etc. and service opportunities given to yachtsmen as forecast, rent a car, laundry, etc. Attributes data of marinas have been obtained from some sources as internet, information form, advertisement brochures, puplications, etc. Various analysis have been carried out about marinas of Göcek Bay. In this temporal analysis it is indicated a significant parallelism between the augmentation of yacht number and total coliform values.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
CBS, Envanter, Analiz, Zamansal analiz, Veri tasarımı., GIS, Inventory, Analysis, Temporal Analysis, Data Design.
Alıntı